Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θέτει στην διάθεση όλων των δικαστικών λειτουργών τα σχέδια για την διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Όπως είχαμε δεσμευτεί απέναντι σε όλους τους Δικαστές και Εισαγγελείς της χώρας θέτουμε από σήμερα στην διάθεσή τους όλα τα αναγκαία δικόγραφα για την διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε αντισυνταγματικά για το 2021 αποκλειστικά και μόνο στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα κοινοποιούμε με ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη μας σχέδιο της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού Πρωτοδικείου, σχέδιο ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και αίτηση για υπολογισμό παραβόλου, σχέδιο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και την δήλωση με επιφύλαξη προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αναφορικά με την ενδικοφανή προσφυγή επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την υποβολή της συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή: α) τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του και β) ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου: αα) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή,  ββ) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται, γγ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου (η οποία επισυνάπτεται στο παρόν). Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου και η προσβαλλόμενη πράξη τις οποίες θα αποστείλει η αρμόδια φορολογική αρχή. 

Σε σχέση με την προσφυγή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επισημαίνεται ότι μέχρι την προτεραία της δικασίμου θα πρέπει να προσκομιστούν πέραν (α) του σημειώματος παραβόλου και του αποδεικτικού εξόφλησης του 1/3 του ποσού, και (β) το αποδεικτικό εξόφλησης των υπολοίπων 2/3 του ποσού που έχει υπολογίσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  (γ) τα μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας εκ των οποίων προκύπτει η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, (δ) το εκκαθαριστικό σημείωμα δυνάμει του οποίου επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης συνολικά για το φορολογικό έτος 2021 και (ε) αντίγραφο της δήλωσης επιφύλαξης ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (και ιδίως τον αρ. πρωτοκόλλου που αυτή έλαβε), στ) αντίγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής (και ιδίως τον αρ. πρωτοκόλλου που αυτή έλαβε). 

Τα παραπάνω σχέδια είναι στην διάθεση και κάθε άλλου συναδέλφου – μέλους άλλης δικαστικής Ένωσης μετά από προηγούμενη αίτησή του προς την Ένωσή μας.  Στην αίτηση η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το mail και το Δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί.

Πηγή: ende.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020