Εισ. ΑΠ (11/2021): Ευεργετικός υπολογισμός ημερών εκτιόμενης ποινής κρατουμένων εκπαιδευομένων με τηλεμάθηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Επί του ερωτήματος, το οποίο μας υποβάλατε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4911/26-3-2021 έγγραφο σας ( συνάπτοντας σ’ αυτό σχετική αλληλογραφία σας με τον Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας), αναφορικά με τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής των κρατουμένων εκπαιδευομένων με εξ αποστάσεως διδασκαλία-τηλεκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Χώρας στη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, κατά το οποίο η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζει να υπόκειται σε κατά καιρούς περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊπυ COVID-19, η κατά το άρθρο 25 παρ. 2 Ν. 1756/1988 ( Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) γνώμη μας είναι η ακόλουθη.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει γνωμοδοτήσει επί συναφούς ερωτήματός σας, που αφορούσε την κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2019-2020 αναστολή λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας λόγω πανδημίας ( βλ. την υπ’ αριθμόν 3/2020 Γνωμ. Εισ. ΑΠ, Ποιν Χρ 2020, 393 και Ποιν Δικ 2020, 498). Κατά το πνεύμα των εκεί ερμηνευτικών προσεγγίσεων ( υπό το πρίσμα του Δικαίου της Ανάγκης της τρέχουσας χρονικής περιόδου) των σχετικών διατάξεων των Ν. 2525/1997 και 2776/1999 ( Σωφρονιστικού Κώδικα) και του ΠΔ 107/2001, στις οποίες παραπέμπουμε προς αποφυγή επαναλήψεων, είναι συνεπές να δεχθούμε ότι ο ευεργετικός υπολογισμός των ημερών εκτιόμενης ποινής των κρατούμενων εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας πρέπει να περιλαμβάνει και τις ημέρες κατά τις οποίες, εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID-19, η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται όχι με δια ζώσης μαθήματα αλλά με εξ αποστάσεως μέσω συστήματος τηλεκπαίδευσης. Η παραπάνω παραδοχή τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι πρόκειται για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στα οποία έχει γίνει ουσιαστική έναρξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην αρχή του σχολικού έτους, δηλαδή λειτουργούν πραγματικά, και συνάμα έχουν τη δυνατότητα ( από άποψη τεχνικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού προσωπικού) να παρέχουν τηλεκπαίδευση ( διδασκαλία εξ αποστάσεως). Αντίθετα, απλή εγγραφή των κρατουμένων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που δεν ξεκίνησε την εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς για λόγους άσχετους με την πανδημία ( λ.χ. ελλείψει εκπαιδευτικών λειτουργών), ή/και δεν έχει τη δυνατότητα τηλεκπαίδευσης, δεν μπορεί να θεμελιώσει τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών εκτιόμενης ποινής, που προσφέρει η φοίτηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Πηγή: eisap.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020