Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών- Λειτουργία της υπηρεσίας έως τις 15 Φεβρουαρίου + τα e-mail και τα τηλέφωνα της Εισαγγελίας

Με απόφαση της Διευθύνουσας ορίζεται η λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών  για το χρονικό διάστημα έως 15 Φεβρουαρίου.

Ολόκληρη η Απόφαση: 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη την υπ ‘ αρ Δ1α/ΓΠ οικ. 8378/5-02-2021 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 454/ 5-02-21) που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κωρονοϊού COVID19 και με γνώμονα την ανάγκη της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, για το χρονικό διάστημα από 6-2-2021 έως 15-2-2021, ορίζουμε ότι η υπηρεσία λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 632/11-1-2021 απόφαση μας.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι προς αποφυγή συνωστισμού η κατάθεση μηνύσεων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΜ εκάστου δικηγόρου και της αστυνομικής ταυτότητας του πρώτου μηνυτή σε περίπτωση που καταθέτουν πολλοί μηνυτές ( κατά τις μονές οι αριθμοί 1, 3, 5, 7, 9 και κατά τις ζυγές οι αριθμοί 2, 4, 6, 8, 0 )

Επισυνάπτονται:

α) Η από 11/01/2021 απόφαση της Δ/νουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατόπιν της υπ’ αριθ.  Δ1α/ΓΠ οικ.1293/2021 ΚΥΑ Απόφαση λειτουργίας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και 

β) Πίνακας με τα τηλέφωνα και τα e-mails των τμημάτων τη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για ραντεβού E-MAILS για ραντεβού – Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020