Ειρηνοδικείο Αθηνών: Από αύριο 19/01 θα γίνονται δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς

 

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, ΑΔ4, της με αριθμό ΔΙα/Γ.Π.οικ. 3060/16-1- 2020, ΦΕΚ 89 Β/16-1-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της επικράτειας» , σύμφωνα με το οποίο το όργανο διοίκησης του Δικαστηρίου ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα, που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και κατά την κρίση του έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, αποφάσισε ότι : 

Από 19-01-2021 θα γίνονται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας στο γραφείο 202 του δευτέρου ορόφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών [ είσοδος από την οδό Δέγλερη] καθημερινά 08.30-13.00 αυστηρά με ραντεβού στα τηλέφωνα 210-8709-808, 210-8709-809.

Προς  αποφυγή συνωστισμού σε κάθε ραντεβού αντιστοιχεί μια αποποίηση δηλαδή για περισσότερες αποποιήσεις πρέπει να κλείνονται  αντίστοιχα διαδοχικά ραντεβού. Ομοίως πληρεξούσιοι για περισσότερες αποποιήσεις πρέπει να κλείνουν αντίστοιχα διαδοχικά ραντεβού.

Για τη δήλωση αποποιήσεως είναι απαραίτητα η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος και η αστυνομική ταυτότητα του αποποιούμενου.

Στις ειδικές περιπτώσεις αποποιήσεων που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να προσκομίζονται τα εξής αντίστοιχα δικαιολογητικά: 

Ειδικότερες περιπτώσεις.

 1. Αποποίηση δια πληρεξουσίου: Εκτός από την ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ( πρωτότυπο) που να δίνει ρητά την εντολή της αποποίησης. Σε περίπτωση που αναφέρονται περισσότεροι εντολείς πέραν του πρωτοτύπου πληρεξουσίου θα είναι τόσα τα φωτοαντίγραφα των πληρεξουσίων όσοι οι εντολείς. Εάν το πληρεξούσιο έχει συνταχθεί από συμβολαιογραφική αρχή του Εξωτερικού θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο και να φέρει τη σφραγίδα APOSTILLE και επικυρωμένη μετάφραση αυτής. Εάν το πληρεξούσιο έχει συνταχθεί σε ελληνική προξενική αρχή δεν απαιτείται να φέρει σφραγίδα APOSTILLE.                 
 2.  Αποποίηση για Έλληνα υπήκοο που απεβίωσε στην αλλοδαπή: Να προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδοθείσα από το τμήμα του Ειδικού Ληξιαρχείου.                                                                                                 
 3. Αποποίηση γονέων για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους : Εκτός από την ληξιαρχική πράξη θανάτου θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης που δίδει την άδεια στους γονείς ως ασκούντες τη γονική μέριμνα να αποποιηθούν για λογαριασμό του τέκνου τους. Εάν η απόφαση έχει εκδοθεί από το Ειρηνοδικείο Αθηνών αρκεί απλή φωτοτυπία της απόφασης. Σε περίπτωση που οι γονείς εκπροσωπούνται από δικηγόρο θα προσκομίζεται και ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.                                                                       
 4. Αποποίηση εκ διαθήκης: Να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού δημοσίευσης της διαθήκης.                                                        
 5. Αποποίηση για θανόντα πολίτη που αποβίωσε στο εξωτερικό και είναι ελληνικής υπηκοότητας: Η ληξιαρχική πράξη θανάτου να είναι μεταφρασμένη και να φέρει σφραγίδα APOSTILLE ( και επικυρωμένη μετάφραση αυτής) καθώς και κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είχε περιουσία στην Ελλάδα ( φωτοτυπία Ε1 ή Ε9) ή κάποιο άλλο έγγραφο που να αποδεικνύεται ότι είχε ΑΦΜ στην Ελλάδα.                       
 6. Αποδοχή με ευεργέτημα επ’ ωφελεία απογραφής είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης: Σε περίπτωση διαθήκης να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης που κηρύσσει το πρόσωπο σε αφάνεια.             
 7. Αποποίηση λόγω αφάνειας: Να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης που κηρύσσει το πρόσωπο σε αφάνεια.                                 
 8. Αποποίηση κληρονόμος του κληρονόμου: Να προσκομίζονται και οι δύο ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των θανόντων.                                          
 9. Αποποίηση Νομικού Προσώπου: Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τον πληρεξούσιο για να προβεί στην αποποίηση και ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την αποποίηση.                                   
 10. Αποδοχή διορισμού ή αποποίηση από το λειτούργημα εκτελεστή διαθήκης: Το πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης που ορίζει τον εκτελεστή.                                                                                                                 
 11. Αποδοχή διορισμού ή αποποίηση ή παραίτηση κηδεμόνος σχολάζουσας κληρονομιάς: Να προσκομίζεται Εισαγγελική Πράξη ή Ασφαλιστικό Μέτρο (Διάταξη) ή Απόφαση Εκουσίας Δικαιοδοσίας.                                   
 12. Αποποίηση με δικαστικό συμπαραστάτη: Απόφαση Εκουσίας που ορίζει την τον συμπαραστάτη ( είτε αυτοπροσώπως είτε δια ειδικού πληρεξουσίου) 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας εξακολουθεί να είναι σε αναστολή. Ως εκ τούτου η προσέλευση των πολιτών και των πληρεξουσίων δικηγόρων για αποποίηση με τον παραπάνω τρόπο γίνεται μόνο προς διευκόλυνση και αποφυγή συνωστισμού για το μετά την άρση της αναστολής χρονικό διάστημα.

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείο Αθηνών

Πηγή: solon.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020