Ειρηνοδικείο Αθηνών: Ανακοίνωση για τη Λειτουργία του έως τις 29 Μαρτίου

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη υπόψη το άρθρο 1, ΑΑ 4 , της υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17698/20- 3-2021, ΦΕΚ 1076 Β/20-3-2021, « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφάσισε ότι για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 θα ισχύουν τα εξής:

1. Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015 [Νέα Τακτική].


2. Οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ, που είχαν ανασταλεί από 15-2-2021 συνεχίζουν να τρέχουν κανονικά από 20-3-2021 μέχρι τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου προβλεπόμενου από το νόμο χρόνου, το χρονικό δε διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται. Ειδικά οι προθεσμίες των ανωτέρω άρθρων εφόσον λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από 22- 3-2021 έως και 26-3-2021 παρατείνονται για επτά [7] ημέρες. Προς αποφυγή συνωστισμού για την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών της Νέας Τακτικής προτείνεται η προσέλευση των πληρεξούσιων δικηγόρων να γίνεται με βάση το χρόνο, που συμπληρώνεται η κάθε προθεσμία.

3. Θα χορηγούνται και θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του αντιδίκου από τον Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων, από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας για τις προσωρινές διαταγές της εκούσιας δικαιοδοσίας και από τον Ειρηνοδίκη εκδίκασης προσωρινών διαταγών ν.3869/2010. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση των ως άνω δικαστών, οι οποίοι ορίζουν τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.


4. Θα κατατίθενται δικόγραφα μόνο για τις διαδικασίες, που είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση [νέα τακτική, εργατικά, αμοιβές, μισθώσεις, αυτοκίνητα]. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση διατάξεως κληρονομητηρίου, εγγραφής ή τροποποίησης καταστατικού σωματείου, δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης διαθήκης κυρίας, για τις τελευταίες ακόμα και αν έχουν ορισθεί με ραντεβού.

5. Θα κατατίθενται με φυσική παρουσία δικόγραφα για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων και εκούσιας δικαιοδοσίας μόνο εφόσον υπάρχει αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

6. Θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις μόνο κατόπιν κλήσεως και προτείνεται ο χρονοκαταμερισμός τους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της κάθε ώρας (10.10, 10.15 κ.λ.π.) για την κατά το δυνατόν αποφυγή συνωστισμού προς όφελος όλων. Θα πραγματοποιούνται επίσης οι ένορκες βεβαιώσεις για τα διοικητικά δικαστήρια.

7. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων. Θα δημοσιεύονται ήδη κατατεθείσες διαθήκες. Δεν θα χορηγούνται απόγραφα. Αντίγραφα των πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των αιτούντων.

8. Όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών, θα χορηγούνται μόνον όσα εκδίδονται ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη προσβολής κληρονομητηρίου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr.

9. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Αποδόσεως Μισθίου, ούτε θα χορηγούνται αντίγραφα και απόγραφα.

10. Δεν θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις.

11. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας.

12. Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποιήσεως κληρονομίας και θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια ακόμα και αν έχουν ορισθεί με ραντεβού.

13. Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις τρίτου.


Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μερίμνησε, επίσης, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα : α) την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου, β) για τη διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου, γ) την τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, δ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστού. Τέλος, για την εξυπηρέτηση των πληρεξουσίων δικηγόρων και του κοινού εξακολουθούν να βρίσκονται εντός όλων των χώρων του Ειρηνοδικείου πέντε (5) ιδιωτικοί φύλακες, οι οποίοι και θα μεριμνούν για την τήρηση των αποστάσεων και την εν γένει κίνηση των εισερχομένων εντός του κτιρίου του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19.

Πηγή: solon.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020