Ειρηνοδικείο Αθηνών: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του έως τις 19 Απριλίου

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 1 και 14 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10-4-2021, ΦΕΚ Β 1441, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 και το άρθρο 83 του ν. 4790/2021 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφάσισε ότι για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 06.00 έως και Δευτέρα 19 Απριλίου2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής:
1. Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015 [Νέα Τακτική].

2. Θα πραγματοποιούνται οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας καθώς και των παραδεκτώς σωρευόμενων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων και οι δίκες εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

3. Θα πραγματοποιούνται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, καθώς και των παραδεκτώς σωρευόμενων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

4. Τα πινάκια και εκθέματα των δικασίμων κάθε ημέρας των παραπάνω διαδικασιών [εργατικών, ανακοπών, αναστολών και ασφαλιστικών] πλην της νέας τακτικής (άρθρο 237 και 238 του ΚΠολΔ) θα κατανέμονται χρονικά εντός της αυτής ημέρας από τον αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων των εγγεγραμμένων σε κάθε πινάκιο ή έκθεμα δικαστή και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα θα γνωστοποιείται καθημερινά και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα στους διαδίκους ή πληρεξούσιους δικηγόρους τους με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών των δικαστηρίων solon.gov.gr. Κατά τη συζήτηση στα ακροατήρια που εκδικάζονται οι παραπάνω υποθέσεις θα προτάσσονται οι υποθέσεις του πινακίου ή εκθέματος για τις οποίες οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων με κοινή ανέκκλητη δήλωση τους έχουν διατυπώσει αίτημα αναβολής χωρίς παράστασή τους στο ακροατήριο, το οποίο (αίτημα) έχουν υποβάλει στην οικεία γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ. της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, καθώς και αυτές για τις οποίες όλοι οι διάδικοι έχουν δηλώσει στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου ότι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων τους μάρτυρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. [άρθρο 83 παρ. 3 και 4 ν.4790/2021].

5. Θα πραγματοποιούνται οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν.4745/2020 , στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Για το σκοπό αυτό στην παραπάνω περίπτωση μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει την παραπάνω δήλωση η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Αν δεν υποβληθεί η παραπάνω δήλωση οι υποθέσεις αποσύρονται από το πινάκιο και δεν συζητούνται χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής χωρίς την καταβολή μεγαρόσημου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Συναινετικό αίτημα αναβολής μπορεί να υποβληθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 ν. 4790/2021 χωρίς την παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων στο ακροατήριο με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

6. Θα πραγματοποιείται η διαδικασία κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας [άρθρο 803 ΚΠολΔ], στην οποία δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο με χρονοκατανομή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον αριθμό 4. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αντίστοιχων τμημάτων της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών είναι: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΩΝ: edres@eirinodikeioathinon.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ: eirinodikeio.ath.ekousia@5348.syzefxis.gov.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: asfalistika@eirinodikeioathinon.gr  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν.3869/2010: eirinodikeio.ath.ro3869-10@5348.syzefxis.gov.gr


7. Θα χορηγούνται και θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές, οι οποίες θα συζητούνται με υπομνήματα των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων χωρίς την εξέταση μαρτύρων από τον Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων, από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας για τις προσωρινές διαταγές της εκούσιας δικαιοδοσίας και από τον Ειρηνοδίκη εκδίκασης προσωρινών διαταγών ν.3869/2010. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση των ως άνω δικαστών, οι οποίοι ορίζουν τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

8. Στις διαδικασίες, που είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων [νέα τακτική, εργατικά, αμοιβές, μισθώσεις, αυτοκίνητα] θα τηρείται αποκλειστικά ο τρόπος αυτός κατάθεσης. Σε όλες τις διαδικασίες, που δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση (και του ν.3869/2010), η κατάθεση δικογράφων θα πραγματοποιείται από πληρεξούσιους δικηγόρους, κάθε ένας από τους οποίους θα μπορεί να καταθέσει μέχρι δύο (2) δικόγραφα, βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, καθημερινά, από ώρα 09.00 έως 13.00, ως εξής : Κάθε Δευτέρα θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων από πληρεξουσίους δικηγόρους των οποίων ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς μηδέν (0) και ένα (1). Κάθε Τρίτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς δύο (2) και τρία (3). Κάθε Τετάρτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς τέσσερα (4) και πέντε (5). Κάθε Πέμπτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς έξι (6) και επτά (7). Κάθε Παρασκευή με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς οκτώ (8) και εννέα (9).

9. Οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας θα προσδιορίζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος βρίσκεται καθημερινά στο γραφείο 81 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από 09.00 μέχρι 13.00, όπου και ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα παραδίδει τον σχετικό φάκελο πλήρη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα σχετικό αποδεικτικό παράδοσης του φακέλου με μέγιστο αριθμό δύο (2) δικόγραφα. Η προσέλευση των πληρεξουσίων δικηγόρων και η κατάθεση δικογράφων εκουσίας δικαιοδοσίας ανά ημέρα θα γίνεται με τον ίδιο ως άνω περιγραφόμενο στην παρούσα πράξη μας για τις λοιπές διαδικασίες τρόπο, ήτοι με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος. Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων θα γίνεται από το γραφείο της γραμματείας της εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου την 3η εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του φακέλου. Η προσέλευση των πληρεξουσίων δικηγόρων για την κατάθεση αιτήσεων προς έκδοση διατάξεων κληρονομητηρίων και σωματείων ανά ημέρα θα γίνεται με τον ίδιο ως άνω περιγραφόμενο στην παρούσα πράξη μας για τις λοιπές διαδικασίες τρόπο, ήτοι με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος και μέγιστο αριθμό τις δύο [2] αιτήσεις.


10. Από τη Δευτέρα 12-4-2021 θα κατατίθενται αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Αποδόσεως Μισθίου. Θα χορηγούνται αντίγραφα και απόγραφα των δημοσιευμένων Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Αποδόσεως Μισθίου . Η κατάθεση αιτήσεων και η παραλαβή αντιγράφων και απογράφων θα γίνεται κάθε μέρα από ώρα 08.30 έως 13.00 με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο υπογράφων πληρεξούσιος δικηγόρος, όπως αναφέρεται παραπάνω και με μέγιστο αριθμό τις τέσσερις (4) αιτήσεις και τα τέσσερα (4) αντίγραφα ή απόγραφα για κάθε πληρεξούσιο δικηγόρο.

11. Θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας [ωράριο 08.30- 13.00].

12. Θα γίνεται κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης διαθήκης κυρίας με μέγιστο αριθμό τις τρεις [3] διαθήκες. Η κατάθεση για τους πληρεξούσιους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους θα γίνεται στο γραφείο 82 του ισογείου με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου όπως αναφέρεται παραπάνω και για τους πολίτες στο γραφείο 84 Β του ισογείου. Η παραλαβή αντιγράφων διαθηκών θα γίνεται στο γραφείο 64 του ισογείου με μέγιστο αριθμό τα τρία [3] αντίγραφα.

13. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων. Θα δημοσιεύονται ήδη κατατεθείσες διαθήκες. Αντίγραφα των πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των αιτούντων.

14. Τα ήδη παραγγελθέντα απόγραφα θα παραλαμβάνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του πληρεξουσίου δικηγόρου, όπως αναφέρεται παραπάνω. Τα νέα απόγραφα θα παραγγέλλονται επίσης με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου θα παραλαμβάνονται δε συγχρόνως σχετικά ή και λοιπά έγγραφα. {μέγιστος αριθμός τρεις (3) φάκελοι}.

15. Θα γίνεται κατάθεση δηλώσεων τρίτου. Θα χορηγούνται αντίγραφα δηλώσεων τρίτου για τα έτη 2018, 2019, 2020 με ραντεβού στο τηλέφωνο 210- 8709-707 με μέγιστο αριθμό πέντε (5) δηλώσεις ανά πληρεξούσιο δικηγόρο. Για την αποφυγή συνωστισμού προτείνεται η προσέλευση να γίνεται βάσει της ημερομηνίας της εκθέσεως επιδόσεως του κατασχετηρίου. Για αντίγραφα παλαιότερων ετών στο τηλέφωνο 210-8701-445 αρχείο Ειρηνοδικείου Αθηνών, 4ο υπόγειο Εφετείου.

16. Θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια αποκλειστικά με ραντεβού στα τηλέφωνα 210-8709-729 και 210- 8709-734, στο ακροατήριο 11 του ισογείου.

17. Θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις μόνο κατόπιν κλήσεως και προτείνεται ο χρονοκαταμερισμός τους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της κάθε ώρας (10.10, 10.15 κ.λ.π.) για την κατά το δυνατόν αποφυγή συνωστισμού προς όφελος όλων. Θα πραγματοποιούνται επίσης οι ένορκες βεβαιώσεις για τα διοικητικά δικαστήρια.

18. Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4764/2020. [ΥΑ 16737 (ΦΕΚ Β` 1226/30.03.2021).

19. Θα γίνονται δηλώσεις αποποιήσεως κληρονομίας στο γραφείο 202 του δευτέρου ορόφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών [είσοδος από την οδό Δέγλερη] καθημερινά 08.30-13.00.

20. Τα πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη προσβολής κληρονομητηρίου εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr. Τα υπόλοιπα θα εκδίδονται με φυσική παρουσία.

21. Όσον αφορά την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης της νέας τακτικής διαδικασίας για την αποφυγή συνωστισμού η προσέλευση των πληρεξούσιων δικηγόρων προτείνεται να γίνεται κατά προτεραιότητα με βάση τον χρόνο που συμπληρώνεται η οικεία προθεσμία.

22. Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου.

23. Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μερίμνησε, επίσης, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων των δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα : α) την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου, β) για τη διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου, γ) την τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, δ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστού.

24. Για την εξυπηρέτηση των πληρεξουσίων δικηγόρων και του κοινού εξακολουθούν να βρίσκονται εντός όλων των χώρων του Ειρηνοδικείου πέντε (5) ιδιωτικοί φύλακες, οι οποίοι και θα μεριμνούν για την τήρηση των αποστάσεων και την εν γένει κίνηση των εισερχομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

25. Τη Δευτέρα 12-4-2021 η λειτουργία του Δικαστηρίου ρυθμίζεται από την προηγούμενη με αριθμό πρωτοκόλλου 941/5-4-2021 πράξη μας.

Πηγή: solon.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020