Εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εφαρμογή διατάξεων του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε ότι από 24 Απριλίου 2021 τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 68). Ειδικότερα, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Α. Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 229, εξακολουθούν να λειτουργούν τα δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2812/2000 μέχρι τη συγκρότηση αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 85 του νέου Κώδικα.

Β. Η προθεσμία για την άσκηση διαφωνίας ή προσφυγής κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και η άσκησή τους αναστέλλει την εκτέλεσή τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νέο Κώδικα, οπότε ο δικαστικός υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναστολής κατά των ανωτέρω αποφάσεων για πρόδηλη βασιμότητα ή ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη (βλ. άρθρο 89).

Γ. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 158 δύναται να αναγνωριστεί προϋπηρεσία στον μόνιμο δικαστικό υπάλληλο, έως επτά (7) έτη, που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό του δικαστικού υπαλλήλου, εκτός του δημοσίου τομέα. Σε ό,τι αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ/τος 69/2016 (Α΄ 127), οι οποίες ισχύουν για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι:

α) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 158 του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη δικαστικών υπαλλήλων, μετά τη μονιμοποίησή τους.

β) Η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα συνίσταται σε άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή ή εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

γ) Η προϋπηρεσία πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, και να είναι συναφής με το αντικείμενο στο οποίο απασχολείται ο δικαστικός υπάλληλος.

δ) Ο δικαστικός υπάλληλος υποβάλλει στην υπηρεσία του την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υπηρεσία του τη διαβιβάζει στο Β΄ Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Δικαστικών Υπαλλήλων του Υπουργείου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 69/2016.

ε) Με την αναγνώριση της εν λόγω προϋπηρεσίας από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ο δικαστικός υπάλληλος εντάσσεται έως τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Ο επιπλέον χρόνος προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος. Στον υπάλληλο που βρίσκεται ήδη στον καταληκτικό βαθμό, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στον βαθμό αυτόν.

στ) Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Δ. Στο άρθρο 214 προβλέπεται νέα διαδικασία παραίτησης των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία έχει ως εξής: Ο δικαστικός υπάλληλος υποβάλλει αίτηση παραίτησης στην υπηρεσία του, μαζί με πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στις περ. α) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του νέου Κώδικα και πιστοποιητικό περί μη άσκησης πειθαρχικής δίωξης για παράπτωμα που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Δεν απαιτείται πλέον υπεύθυνη δήλωση περί άμεσης αποδοχής της αίτησης και περί μη ανάκλησης αυτής. Η υπηρεσία του δικαστικού υπαλλήλου με την υποβολή της αίτησης προβαίνει στην καταχώριση μελλοντικής διαγραφής του δικαστικού υπαλλήλου στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και εκτυπώνει τη σχετική βεβαίωση διαγραφής. Στη συνέχεια, διαβιβάζει την αίτηση του υπαλλήλου μαζί με τα ανωτέρω πιστοποιητικά και τη βεβαίωση διαγραφής στο Α΄ Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Δικαστικών Υπαλλήλων του Υπουργείου. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης, ο υπάλληλος μπορεί να επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτησή του (σημειώνεται ότι το δεκαπενθήμερο μετά από την υποβολή της πρώτης αίτησης υπολογίζεται από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης). Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης, ο αρμόδιος για θέματα απογραφής υπάλληλος διαγράφει οριστικά τον αιτούντα από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (οριστικοποιεί δηλαδή τη μελλοντική διαγραφή) και ο υπάλληλος αποχωρεί την ίδια ημέρα από την υπηρεσία. Η δεύτερη αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου μαζί με τη βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο και την τυχόν έκθεση αποχώρησης διαβιβάζονται στο Α΄ Τμήμα Προσωπικού και στο Β΄ Τμήμα Μισθοδοσίας του Υπουργείου. Ακολουθεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται από την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης. Εάν δεν υποβληθεί δεύτερη αίτηση παραίτησης από τον δικαστικό υπάλληλο, η υπηρεσία μας προχωρά στην έκδοση απόφασης αποδοχής της παραίτησης, η οποία μετά τη δημοσίευσή της, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και η υπαλληλική σχέση λύεται από την ημερομηνία επίδοσης της ανακοίνωσης. Εάν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση από την ημερομηνία συμπλήρωσης του διμήνου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι υπηρεσίες να ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο για την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης.

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας διαβιβάζουμε υπόδειγμα αίτησης για την απονομή συνταξιοδότησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία υποβάλλεται στην υπηρεσία μας μετά την λύση της υπαλληλικής σχέσης, ήτοι μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία (ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις για απονομή συνταξιοδότησης που υποβάλλονται πριν τη λύση της υπαλληλικής σχέσης θα επιστρέφονται στον αιτούντα).

Ε. Στο άρθρο 223 του νέου Κώδικα προβλέπεται η μονιμοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Το διαβιβαστικό των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων στο αρμόδιο υπηρεσιακό Συμβούλιο, παρακαλούμε να περιέχει ονομαστική κατάσταση των προς μονιμοποίηση υπαλλήλων και αντίγραφο αυτού να κοινοποιηθεί στο Α΄ Τμήμα Προσωπικού.

Σας ενημερώνουμε ότι με την περιέλευση του διαβιβαστικού στην υπηρεσία μας, θα υποβάλλεται σχετικό ερώτημα μονιμοποίησης προς το αρμόδιο υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα αποσταλούν οι υπηρεσιακοί φάκελοι και θα υποβληθούν σχετικά ερωτήματα μόνο για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, οι οποίοι υπηρετούν μέχρι τις 24 Ιουνίου 2021 δύο (2) έτη τουλάχιστον, στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Αρμόδια Συμβούλια για τη μονιμοποίηση είναι, επί του παρόντος τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εφετείων, των Διοικητικών Εφετείων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου για τους υπαλλήλους της αρμοδιότητάς τους, όπως αυτά έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2812/2000, μέχρι τη συγκρότηση των Δικαστικών Συμβουλίων κατά το άρθρο 85 του νέου Κώδικα (βλ. άρθρο 229 του νέου Κώδικα).

Πηγή: odye.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020