ΔΠΑ: Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα. Εκκρεμής αίτηση ενδιαφερομένου που καταλήφθηκε από το νεότερο και αυστηρότερο καθεστώς του ν. 4093/2012.

ΔΠΑ 5809/2020, 9ο Τμήμα

Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα (άρθρο 1 του ν. 1296/1982). Εκκρεμής αίτηση ενδιαφερομένου που καταλήφθηκε από το νεότερο και αυστηρότερο καθεστώς του ν. 4093/2012. Δικαίωμα στην περιουσία (άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλου της Ε.Σ.Δ.Α.).

Δεν εντάσσεται στην έννοια της περιουσίας, κατ’ άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλου της Ε.Σ.Δ.Α., η απλή προσδοκία απολήψεως κοινωνικοασφαλιστικής παροχής, ως προς την οποία δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου οι προβλεπόμενες εκ της εθνικής νομοθεσίας του εκάστοτε συμβαλλομένου κράτους προϋποθέσεις. Δεν τίθεται ζήτημα παραβιάσεως του δικαιώματος στην περιουσία ως εκ της μεταγενέστερης και επί το αυστηρότερον μεταβολής των νομίμων προϋποθέσεων από το συμβαλλόμενο κράτος, εφόσον κατά τον χρόνο της μεταβολής αυτής δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου οι υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς τιθέμενες προϋποθέσεις.

Με τις διατάξεις της περιπτώσεως 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012, ο νομοθέτης έθεσε, από 01.01.2013, πιο αυστηρές προϋποθέσεις χορηγήσεως της, προνοιακού χαρακτήρα, συντάξεως ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982. Ειδικότερα, εκτός των λοιπών απαιτουμένων (σωρευτικώς συντρεχουσών) προϋποθέσεων, θεσπίζεται, ως απαραίτητη προϋπόθεση, η μόνιμη και νόμιμη εικοσαετής διαμονή στην Ελλάδα πριν την υποβολή της αιτήσεως για συνταξιοδότηση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα, η οποία ζήτησε με την από 30.11.2010 αίτησή της τη χορήγηση συντάξεως ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982, ουδέποτε δικαιώθηκε της ενδίκου παροχής, ούτε συνέτρεχαν στο πρόσωπό της οι τιθέμενες υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτής κατά τον χρόνο που η αίτησή της ήταν εκκρεμής ενώπιον της διοικήσεως και έως και τον χρόνο ενάρξεως της ισχύος της ανωτέρω διατάξεως του ν. 4093/2012, από το πεδίο εφαρμογής της οποίας και κατελήφθη. Ενόψει δε τούτων, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της διατάξεως αυτής, η προσφεύγουσα δεν είχε νόμιμη προσδοκία απολήψεως της ενδίκου παροχής που να συνιστά «περιουσία» κατά τη σχετική αυτόνομη έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., αφού δεν υφίστατο θεμελιωμένο δικαίωμα αυτής, ούτε οικονομικό συμφέρον με επαρκές έρεισμα στο εσωτερικό δίκαιο, συνεπεία δε τούτου δεν τίθεται ζήτημα παραβιάσεως του άρθρου αυτού ως εκ της εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως του ν. 4093/2012 στην περίπτωση της προσφεύγουσας με την προσβαλλόμενη πράξη της Τ.Δ.Ε.

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020