ΔΠΑ: Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί από εργοδότες για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την παροχή εργασίας

ΔΠΑ 397/2020, 10ο Τμήμα (Ακυρωτικό)

Αρμοδιότητα Διοικητικού Πρωτοδικείου

Κατά την έννοια του άρθρου 15 παρ.1 του ν.3068/2002 στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου υπάγεται το σύνολο των διαφορών που γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών από την προσβολή πράξεων που αφορούν στην επιστροφή, κατάπτωση και εν γένει στα θέματα που ανακύπτουν από την κατάθεση εγγυητικών επιστολών, που εκδίδονται για την μετάκληση των εργαζομένων τρίτων χωρών, κατ’ επίκληση της υπ’ αριθμ. 12311/08/3.6.2008(Β’ 1063) κ.υ.α.

 

               Νομίμως και εντός των ορίων που προβλέπει η διάταξη της παρ.5 του άρθρου 14 του ν.3386/2005, εκδόθηκε η 12311/08/3.6.2008 κ.υ.α. 

             Η διάταξη  της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 προσδιορίζει σαφώς τα ζητήματα, τα οποία εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει με κανονιστική πράξη η Διοίκηση και επομένως είναι ειδική και ορισμένη, υπό την έννοια ότι προσδιορίζει καθ’ ύλην το αντικείμενό της. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόβλεψη με την εν λόγω κ.υ.α. της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ως προϋπόθεσης για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και της διαδικασίας της επιστροφής των εγγυητικών επιστολών (στο κεφάλαιο Η), που έχουν κατατεθεί για την αιτία αυτή, εμπίπτουν σαφώς στα «κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη» και στους «ειδικότερους όρους για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα», για την θέσπιση των οποίων παρασχέθηκε εξουσιοδότηση με την προαναφερθείσα διάταξη προς την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση.

              18μηνη ισχύς των εγγυητικών επιστολών βάσει της 12514/2011 κ.υ.α.

             Ο σκοπός της συγκεκριμένης κατηγορίας εγγυητικών επιστολών συνίσταται στην παροχή εξασφάλισης προς το Δημόσιο ότι θα καλυφθούν οι δαπάνες διαβίωσης τριών μηνών του υπηκόου τρίτης χώρας, του οποίου ζητήθηκε η μετάκληση, προκειμένου να εργαστεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η προσθήκη ειδικής ρύθμισης, εξάλλου, με την ανωτέρω 12514/2011 κ.υ.α. περί της 18 μήνης ισχύος των εγγυητικών επιστολών έγινε με γνώμονα την ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων μετάκλησης των αλλοδαπών για παροχή εξαρτημένης εργασίας, αφού συνυπολογίσθηκε ο χρόνος, που απαιτείτο, κατά τα κοινώς γνωστά, από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των ενώπιον τους διαδικασιών και προκειμένου ν’ αποσοβηθούν τα φαινόμενα, που οδήγησαν στην έκδοση του υπ’ αριθμ. οικ11332/09/29.4.2009 έγγραφου του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού ελλείψει ειδικής ρύθμισης ως προς την διάρκεια ισχύος αυτών, εκδίδονταν από τις τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε εγγυητικές επιστολές με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης είτε εγγυητικές επιστολές αορίστου διαρκείας.

           Στην προκειμένη περίπτωση, τo από 4.8.2011 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 2.478, 00 ευρώ, που κατατέθηκε από τον αιτούντα για την μετάκληση της αλλοδαπής υπηκόου Φιλιππίνων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης της παρ.10 του κεφαλαίου Α’ της υπ’ αριθμ. 12311/08/3.6.2008 κ.υ.α, ενόψει του χρόνου υποβολής της αίτησης μετάκλησης αυτής (13.12.2011) και, ως εκ τούτου, η ισχύς του έληγε στις 4.2.2013, με αποτέλεσμα αυτό να καταστεί για το μεταγενέστερο χρόνο ανενεργό, δοθέντος ότι από καμία διάταξη δεν προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της ισχύος του. 

         Συνεπώς, μη νομίμως και κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων της κ.υ.α. αποφασίστηκε με την προσβαλλόμενη πράξη η κατάπτωση του ως γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης και δόθηκε εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όπως το ποσό αυτό κατατεθεί σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., δοθέντος ότι αυτό, κατά τον χρόνο εκείνο, ήταν ανενεργό. Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020