ΔΠΑ: Η μη αναφορά αλλοδαπού νομικού προσώπου των συνδεδεμένων με αυτό νομικών προσώπων αποτελεί ουσιώδη έλλειψη.

ΔΠΑ Ν146/2020, 27ο Τμήμα, Προεδρική Διαδικασία

Αίτηση αλλοδαπού νομικού προσώπου για την αναστολή εκτέλεσης πράξης του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Η μη αναφορά των συνδεδεμένων με αυτό νομικών προσώπων στον Πίνακα Α.1.9. της «Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» του άρθρου 203 παρ.2 του Κ.Δ.Δ. αποτελεί ουσιώδη έλλειψη.

Προσωρινή Δικαστική Προστασία επί προεδρικής διαδικασίας : [άρθρα 6 παρ.2 δ, 69 παρ.2 και 203 παρ.2 πέμπτο εδάφιο, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ΠΟΛ 1182/2013/25-07-2013 (ΦΕΚ Β΄1816)].

Αίτηση εταιρείας διαδικτυακού στοιχήματος εδρεύουσας στη Μάλτα περί αναστολής εκτέλεσης πράξης διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδόθηκε κατά τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. Με την ως άνω πράξη επιβλήθηκε σε βάρος της αιτούσας, μεταξύ άλλων, η δέσμευση ποσοστού 50% των καταθέσεών της, των πάσης φύσεως λογαριασμών της, των χρηματικών παρακαταθηκών της, του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων της σε λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της περί οικονομικής βλάβης, η αιτούσα είχε προσκομίσει σε μετάφραση Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις εξάμηνης περιόδου, και προέβαλε ότι από τη δέσμευση ποσοστού 50% των καταθέσεών της και των λογαριασμών της, μεταξύ των οποίων και ενός για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών με τους πελάτες της, θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

Όμως, αν και νομικό πρόσωπο, η αιτούσα δεν είχε συμπληρώσει τον Πίνακα Α.1.9. της «Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» σχετικά με τα στοιχεία συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων, ενώ, από τα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα της Έκθεσης και των Οικονομικών της Καταστάσεων για την περίοδο Ιανουάριο 2018 έως Ιούνιο 2019 προκύπτει ότι συνδέεται με σχέση άμεσης οικονομικής εξάρτησης με την εδρεύουσα στην Μάλτα αλλοδαπή εταιρεία «… Ltd» και με σχέση έμμεσης ουσιώδους οικονομικής εξάρτησης με το φυσικό πρόσωπο Α., στοιχεία που δεν δήλωσε, όπως όφειλε, στον ανωτέρω Πίνακα.

Η ως άνω παράλειψη κρίνεται από το Δικαστήριο ως ουσιώδης, αφού δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση κρίσης περί της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της αιτούσας εταιρείας. Κατόπιν τούτου, η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα προεχόντως ως απαράδεκτη, κατ’ άρθρο 202 παρ. 3 περ. γ΄ του Κ.Δ.Δ..

Εξάλλου, προσκομισθείσα, μετά την ακρόαση της αναστολής, δήλωση του Διευθυντή της συνδεδεμένης σχετικά με το ότι δεν υποχρεούται νομικώς να χρηματοδοτεί την αιτούσα, και ότι ως μέτοχός της δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο στο τυχόν μη εξοφληθέν ποσό των εκδοθεισών μετοχών που κατέχει στη θυγατρική, δεν μπορεί να υποκαταστήσει, κατά το Δικαστήριο, την έλλειψη αναφοράς των συνδεδεμένων νομικών προσώπων στον Πίνακα Α.1.9., αφού δεν δηλώθηκαν σχέσεις άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης.

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020