ΔΠΑ 2230/2020, 3ο Τμήμα: ΕΤΑΚ – Διορθωτική δήλωση στοιχείων ακινήτων

Περίπτωση νόμιμα αποδεικνυόμενης συγγνωστής πλάνης κατά την υποβολή δήλωσης ακινήτων Ε9, όταν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί των δηλωθέντων ακινήτων και, συγκεκριμένα, όταν το κληρονομικό δικαίωμα, βάσει ιδιόγραφης διαθήκης, της δηλούσας ήταν ασαφές, όπως κρίθηκε με απόφαση του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου που απέρριψε αίτησή της για έκδοση κληρονομητηρίου.

Αποδοχή της προσφυγής και διόρθωση ποσοστού συνιδιοκτησίας κληρονομιαίων ακινήτων, βάσει τελεσίδικης και νομίμως καταχωρισθείσας στο οικείο κτηματολόγιο, απόφασης του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου περί ερμηνείας διαθήκης.

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020