ΔΠΑ 9508/2020: ΚΕΔΕ – Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα – Ανώνυμες Καλαθοσφαιρικές Εταιρείες.

ΔΠΑ 9508/2020, 18ο Τμήμα

Ανώνυμες Καλαθοσφαιρικές Εταιρείες: η θέση σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 και 17 παρ.5 του ν. 2947/2001 δεν συνεπάγεται λύση του νομικού προσώπου, ούτε απαλλαγή των διοικούντων αυτό από την ευθύνη τους κατ’ άρθρο 115 παρ. 3 ΚΦΕ.

«[…] 12. Επειδή, εν προκειμένω, υπό την ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, καθιδρύεται η αντικειμενική, προσωπική και αλληλέγγυος ευθύνη, των προσώπων που έχουν τη ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ανωνύμου εταιρείας για οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, οι οποίοι εβεβαιώθησαν κατά το χρονικό διάστημα που τα πρόσωπα αυτά κατείχαν τις ανωτέρω ιδιότητες, χωρίς να απαιτείται και λύση της εταιρείας (βλ. ανωτέρω σκέψεις 7 και 8). Περαιτέρω, η θέση μίας εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως κατ’ άρθρα 46α του ν. 1892/1990 και 17 παρ. 5 του ν. 2947/2001 δεν συνεπάγεται τη λύση αυτής (βλ. ανωτέρω σκέψη 9). Επιπροσθέτως, ο ανακόπτων από το έτος 1999 έως και το έτος 2003, κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η ανωτέρω διαδικασία ειδικής εκκαθαρίσεως με δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξεως αποδοχής της κατακυρώσεως της προσφοράς σε σχετικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, διετηρούσε την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανωτέρω καλαθοσφαιρικής εταιρείας, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο ανακόπτων ευθύνετο, λόγω της ιδιότητάς του αυτής, για τις ένδικες φορολογικές υποχρεώσεις της ανωτέρω καλαθοσφαιρικής εταιρείας, οι οποίες εβεβαιώθησαν ταμειακώς το έτος 2002 και ανάγονται σε φορολογικές οφειλές ετών 1999 – 2002, όπως αναλυτικώς αναφέρονται στην […]/28.09.2016 ατομική ειδοποίηση. Εξ άλλου, ο ανακόπτων ήδη από το έτος 2004 εγνώριζε ότι έφερε προσωπική και αλληλέγγυο ευθύνη για την εξόφληση των επίδικων φορολογικών οφειλών της ανώνυμης καλαθοσφαιρικής εταιρείας […] εφ’ όσον είχε ασκηθεί κατ’ αυτού ποινική δίωξη, ενώ οι προσκομιζόμενες βεβαιώσεις της υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. […] (και όχι της καθ’ ύλην αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) ουδεμία επιρροή ασκούν ως προς τη νομιμότητα της δράσεως της φορολογικής αρχής με την έκδοση της […]/28.09.2016 ατομικής ειδοποιήσεως, με την έννοια ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο παρεβιάσθη η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, διότι ο ανακόπτων είχε ήδη από το έτος 2014 λάβει γνωστοποίηση κατόπιν αιτήσεώς του (γεγονός που υποδηλώνει γνώση του για τη σχετική υποχρεώσή του) από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ότι αυτός λόγω της ιδιότητας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανωτέρω καλαθοσφαιρικής εταιρείας κατά το διάστημα 1999 – 2003 ήτο προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνος για την καταβολή των φορολογικών οφειλών της από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους κατ’ άρθρο 115 παρ. 3 του Κ.Φ.Ε.. Κατόπιν αυτών, νομίμως εκοινοποιήθη στον ανακόπτοντα η […]/28.09.2016 ατομική ειδοποίηση καταβολής – υπερημερίας ως αλληλεγγύως ευθυνόμενου προσώπου και, δοθέντος ότι δεν προβάλλεται άλλος ισχυρισμός που να αφορά αμιγώς τη νομιμότητα εκδόσεως των συμπροσβαλλόμενων ταμειακών βεβαιώσεων ή την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των επίδικων οφειλών ή την υπαγωγή των οφειλών αυτών σε καθεστώς ρυθμίσεως, η ανακοπή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. […]»

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020