ΔΠΑ 7754/2020, 17ο Τμήμα: Αγωγή αποζημίωσης σε περίπτωση παράνομης ανάκλησης διορισμού με βάση τα άρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ

Στην ένδικη περίπτωση, ο διορισμός της ενάγουσας έγινε κατά πεπλανημένη κρίση της Διοίκησης που προκλήθηκε υπαιτίως από την ίδια, καθώς κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς της για την κατάληψη της επίμαχης θέσης κατέθεσε πτυχίο με βαθμό ανώτερο από αυτόν που πράγματι κατείχε.

Το εναγόμενο Νοσοκομείο όμως, όφειλε, πριν την ανάκληση του διορισμού της, να ερευνήσει αν αυτή θα παρέμενε διοριστέα στην επίμαχη προκηρυχθείσα θέση και επί τη βάσει του νομίμως ληφθέντος πτυχίου της. Κατ’ εσφαλμένη, λοιπόν, ερμηνεία των οικείων διατάξεων, προέβη στην ανάκληση του διορισμού της ενάγουσας, χωρίς να διενεργήσει τέτοια έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το στοιχείο του δόλου.

Εξάλλου, η φύση της πλημμελούς αιτιολογίας, ως τυπικής, δεν είναι ικανή να διασπάσει τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της παράνομης ανακλητικής πράξης και της επελθούσας από αυτή ζημίας και συνεπώς, ενόψει του γεγονότος ότι με την εν λόγω πράξη ανατράπηκε η υπάρχουσα ευνοϊκή για την ενάγουσα κατάσταση (υπηρεσία της στο νοσοκομείο), και δεδομένου ότι η παράνομη αυτή πράξη, δεν αντικαταστάθηκε από τη Διοίκηση, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, με νόμιμη πράξη, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν, εν προκειμένω, οι κατ’ άρθρο 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ. προϋποθέσεις.

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020