ΔΠΑ: Άδεια διαμονής του άρθρου 91 παρ.11 του ν.3386/2005 – Χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 11 παρ.3 του ν.3386/2005

ΔΠΑ 631/2020, 10ο Τμήμα (ακυρωτική διαδικασία)

H χορήγηση βεβαίωσης (κατ’ άρθρο 11 παρ.3 του ν.3386/2005) αποβλέπει στη διευκόλυνση, απλώς, των αλλοδαπών υπηκόων καθ’ ο χρόνο το αίτημά τους παραμένει εκκρεμές και δεν μεταθέτει στην Διοίκηση την ευθύνη για την υποβολή πλήρους φακέλου νόμιμων δικαιολογητικών, ούτε συνεπάγεται υποχρέωση της τελευταίας να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια παρά την μη υποβολή απαιτούμενου από το νόμο ή κανονιστική πράξη δικαιολογητικού. Στο πλαίσιο αυτό, αν το παραλαμβάνον την αίτηση με τα δικαιολογητικά διοικητικό όργανο κρίνει από τον κατ’ αρχήν έλεγχο αυτών, ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν ελλείψεις, χορηγείται η βεβαίωση με βάση την οποία θεωρείται ότι ο αλλοδαπός διαμένει νομίμως στη Χώρα. Η χορήγηση, όμως, της βεβαίωσης αυτής δεν αποκλείει στη Διοίκηση, μετά από πλήρη έλεγχο του φακέλου, να απορρίψει την αίτηση λόγω έλλειψης νόμιμου δικαιολογητικού όπως, σαφώς άλλωστε, συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 3386/2005 (βλ. Σ.τ.Ε. 3218/2013). Ενόψει τούτου, ο προβαλλόμενος λόγος περί παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Περαιτέρω, ο ισχυρισμός περί παραβίασης της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την 18011/2013 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι, όπως έχει κριθεί (βλ. ΣτΕ Ολ. 1820/1989), η αρμόδια αρχή, συμμορφούμενη προς δικαστική απόφαση, με την οποία ακυρώθηκε διοικητική πράξη για πλημμέλειες της αιτιολογίας, μπορεί να επαναλάβει την κρίση της και να εκδώσει πράξη με το ίδιο περιεχόμενο με εκείνη που ακυρώθηκε, αιτιολογώντας όμως νομίμως και επαρκώς τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής απόφασης ή βάσει στοιχείων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και κρίσης από τον ακυρωτικό δικαστή και υπό την προϋπόθεση ότι η νέα κρίση της δεν αντίκειται σε όσα έχουν κριθεί από την ακυρωτική απόφαση. Ενόψει αυτών και με τα δεδομένα της επίδικης, εν προκειμένω, υπόθεσης, η Διοίκηση δεν εκωλύετο να επαναλάβει την κρίση της και να απορρίψει την επίμαχη αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, επικαλούμενη την έλλειψη νόμιμου δικαιολογητικού και συγκεκριμένα την βεβαίωση εξαγοράς ημερών εργασίας και της αίτησης για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης, ζητήματα τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας και κρίσης της 18011/2013 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία, άλλωστε, η υπόθεση αναπέμφθηκε στον Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να εξετασθεί εάν συνέτρεχαν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για την αποδοχή του αιτήματος της αιτούσας, όπως ρητώς ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης αυτής.

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020