Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του κατά το χρονικό διάστημα από 15/2/2021 μέχρι 01/03/2021 (06.00 το πρωί)

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, που έχουν ληφθεί με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 ΚΥΑ (Β΄ 534/10.02.2021) για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, επισημαίνονται τα εξής:

Οι εργασίες του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλονται από 15.02.2021 μέχρι 01.03.2021 (06.00 το πρωί). Μέχρι τότε αναστέλλονται και όλες οι προθεσμίες, νόμιμες και δικαστικές, καθώς και η προθεσμία παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

Οι δημόσιες συνεδριάσεις του δικαστηρίου κατά το διάστημα αυτό αναστέλλονται. Εξετάζονται, όμως, κανονικά: α) τα αιτήματα εκδόσεως προσωρινής διαταγής, β) οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄212) και δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76). 

Η προσέλευση του κοινού στους χώρους του Δικαστηρίου για την εξέταση αιτήσεων, παροχή πληροφοριών κ.λ.π. που δεν εμπίπτουν στα αμέσως προηγούμενα αντικείμενα και μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερους χρόνους, πρέπει να αποφεύγεται. Συνιστάται, όθεν, στους δικηγόρους και στους διαδίκους να μην προσέρχονται στο Δικαστήριο, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή εργασιών. Υπενθυμίζεται σχετικώς ότι η κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Εξάλλου, για κάθε υπόθεση υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως, ο οποίος επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση στην πορεία της υποθέσεώς τους.

Πηγή:adjustice.gr

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020