Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του από 15/02/2021 ως 01/03/2021

 Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, που έχουν ληφθεί με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 ΚΥΑ (Β΄ 534/10.02.2021) για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωναϊού, επισημαίνονται τα εξής:      Οι εργασίες του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναστέλλονται από 15.02.2021 μέχρι 01.03.2021. Μέχρι τότε αναστέλλονται και όλες οι προθεσμίες, νόμιμες και δικαστικές, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη και ενέργεια, καθώς και η προθεσμία παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
        Οι δημόσιες συνεδριάσεις του δικαστηρίου κατά το διάστημα αυτό αναστέλλονται. Εξετάζονται, όμως, κανονικά τα αιτήματα εκδόσεως προσωρινής διαταγής και οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
        Η προσέλευση του κοινού στους χώρους του Δικαστηρίου για την εξέταση αιτήσεων, παροχή πληροφοριών κ.λ.π. που δεν εμπίπτουν στα αμέσως προηγούμενα αντικείμενα και μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερους χρόνους, πρέπει να αποφεύγεται. Συνιστάται, όθεν, στους δικηγόρους και στους διαδίκους να μην προσέρχονται στο Δικαστήριο, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή εργασιών. Υπενθυμίζεται σχετικώς ότι η κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Εξάλλου, για κάθε υπόθεση υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως, ο οποίος επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση στην πορεία της υποθέσεώς τους.

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020