Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων: Δυνατότητα δια ζώσης και εξ αποστάσεως προφορικής διεξαγωγής του

Με την υπ’αρίθμ 866/2021 Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων και προφορικά, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Αναλυτικά η Τροπολογία:

Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων α’ και β’ εξεταστικής περιόδου 2021 δύναται, κατ΄εξαίρεση, να διενεργηθεί είτε προφορικά είτε γραπτά,  υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και περιορισμοί. Ο ως άνω διαγωνισμός δύναται να διενεργηθεί και εξ αποστάσεως μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η ταυτοποίηση/πιστοποίηση των υποψηφίων και η δυνατότητα επιτήρησής τους.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, καθορίζονται ο ακριβής χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για τη διενέργεια του διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των άρθρων 18 επ. του Κώδικα Δικηγόρων.

Πηγή: hellenicparliament.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020