Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Α. Οι πολίτες αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή αίτησης έκδοσης ΑΠΜ στη διεύθυνση: rdv.pm@ncris.gov.gr, προκειμένου να καθορισθεί η ημέρα και ώρα προσέλευσής τους.

Στο μήνυμα θα αναγράφεται το Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο του αιτούντος, καθώς και ο λόγος έκδοσης αντιγράφου.

Β. Οι Φορείς του Δημοσίου υποβάλλουν τα αιτήματα αυτεπάγγελτης αναζήτησης ΑΠΜ αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vevaioseis.pm@ncris.gov.gr

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020