Δελτίο Τύπου – ασφαλιστικές εισφορές έμμισθων δικηγόρων

Αθήνα, 23-10-2020

Εξεδόθη η εγκύκλιος για την απεικόνιση στις ΑΠΔ των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και σε ΝΠΙΔ  δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Πρόκειται για κοινοποίηση των διατάξεων τις διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του  ν.4578/2018 καθώς και 45 και 31 του ν. 4670/202.

Με τις ως άνω διατάξεις ορίστηκε ότι, από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ
Από 01/01/2020 – 31/05/2022

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ
Από 01/06/2022

42

39

51

47

61

56

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Όμως, με την εγκύκλιο αυτή, η εφαρμογή των διατάξεων δεν ανατρέχει, όπως θα έπρεπε, στην 01η.01.2020, αλλά έχει ως αφετηριακό χρόνο τον τρέχοντα μήνα Οκτώβριο 2020, ενώ δεν επιλύεται το ζήτημα της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών από 01.01.2019 που υπολογίστηκαν σε ποσό υπέρτερο του καταβλητέου. 

Το ζήτημα αυτό παραπέμπεται αορίστως σε νεότερη σχετική οδηγία, ενώ επιβάλλεται η άμεση εκκαθάριση με λογιστικό συμψηφισμό των σχετικών ποσών με τις καταβλητέες εισφορές των προσεχών μηνών.

Δημήτρης Αναστασόπουλος

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020