Συντάκτης: Konstantina

Συνήγορος του Πολίτη: Σύσκεψη για την υπερκοστολόγηση νοσηλειών στον ιδιωτικό τομέα

Η πρόσφατη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του μηχανισμού ελέγχου των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας αποτέλεσε αφορμή ώστε ο Συνήγορος του Πολίτη να επισημάνει το κρίσιμο ζήτημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης από την πολιτεία της υπερκοστολόγησης νοσηλειών στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣτΕ E´ 1429/2022 – Επιτρεπτή υπό όρους η χωροθέτηση αιολικών πάρκων στις Κυκλάδες.

ΣτΕ E´ 1429/2022
Πρόεδρος: Π. Ευστρατίου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης, Σύμβουλος Επικρατείας
 
Επιτρεπτή υπό όρους η χωροθέτηση αιολικών πάρκων στις Κυκλάδες. Πρέπει να συμφωνεί, μεταξύ άλλων, με τον ισχύοντα χωροταξικό σχεδιασμό και να διασφαλίζει την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος και του φυσικού κεφαλαίου των νησιών.
 

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συνήγορος του Πολίτη: Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης 2021

Τα κενά που πρέπει να καλύψει η χώρα μας στον τομέα των διακρίσεων, ανέδειξε για μια ακόμη φορά η Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2021.

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣτΕ – Ερμηνεία λόγου περί παραβιάσεως του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999). Αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας.

ΣτΕ B´ 1411-3/2022
Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγήτρια: Φρ. Γιαννακού, Σύμβουλος Επικρατείας
 
Ερμηνεία λόγου περί παραβιάσεως του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999).  Αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας.
 
Σε υποθέσεις επιβολής φορολογικών κυρώσεων που πληρούν τα «κριτήρια Engel» δημιουργείται ζήτημα αλληλεπικαλύψεως της κανονιστικής εμβέλειας των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 της Ε.Σ.Δ.Α. και του άρθρου 4 παρ. 1 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, δεδομένου ότι, στις περιπτώσεις αυτές, οι επιταγές του κανόνα ne bis in idem υπερκαλύπτουν κατ’ ουσίαν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας, στο μέτρο που έχουν ως αυτόθροη συνέπεια τον τερματισμό της δεύτερης (μήπω περαιωθείσης αμετακλήτως) «ποινικής» διαδικασίας σε βάρος του διοικουμένου.  Ενόψει τούτου, όταν στις ως άνω υποθέσεις προβάλλεται παραδεκτώς λόγος περί παραβιάσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ. ενόψει της υπάρξεως αμετάκλητης αθωωτικής αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου για την ίδια παράβαση και γίνεται, επίσης, νομότυπη επίκληση της εν λόγω αποφάσεως και των στοιχείων του αμετακλήτου αυτής, το τακτικό διοικητικό δικαστήριο νομίμως, κατά τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Κ.Δ.Δ.,  οι οποίες έχουν τεθεί σύμφωνα με τις αρχές της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών, εξετάζει εάν έχουν παραβιασθεί οι επιταγές του κανόνα ne bis in idem.  Η υιοθέτηση της αντίθετης εκδοχής θα αντέκειτο στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 5 του Κ.Δ.Δ., οι οποίες αντανακλούν  τις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. στη διοικητική δίκη, τόσο ως προς το τεκμήριο αθωότητας όσο και ως προς την αρχή ne bis in idem, θα ισοδυναμούσε δε με την ανοχή μίας καταστάσεως στην εσωτερική έννομη τάξη που ενδεχομένως να παραγνωρίζει την αρχή ne bis in idem παρά το ότι είχε νομοτύπως τεθεί ενώπιον του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου το ζήτημα της δεσμεύσεώς του από την αμετάκλητη αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου.
 
Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
 
Πηγή: adjustice.gr

Ενεργειακή ασφάλεια: η Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία έγκριση των νέων κανόνων για την αποθήκευση αερίου

Η νέα νομοθεσία που εγκρίθηκε σήμερα (σ.σ. 27/6/2022) για την αποθήκευση θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ με αέριο ενόψει του επικείμενου και των μελλοντικών χειμώνων. 

Συνεχίστε την ανάγνωση

Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: η συμβολή της ΕΕ στον καθορισμό της πορείας προς έναν γαλάζιο πλανήτη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας παρουσίασαν το ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, προτείνοντας δράσεις για προστατευμένους, καθαρούς και βιώσιμα διαχειριζόμενους ωκεανούς.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόφαση ΣτΕ – Νομιμότητα της άδειας xωροθέτησης και κατασκευής δομής φιλοξενίας στη θέση “Καρά Τεπέ” Δήμου Μυτιλήνης

ΣτΕ Ολομ 1399/2022

Πρόεδρος: Ε. Σαρπ

Εισηγητής: Ο. Παπαδοπούλου

Νομιμότητα της άδειας χωροθέτησης και κατασκευής δομής φιλοξενίας στη θέση “Καρά Τεπέ” Δήμου Μυτιλήνης

Με την 1399/2022 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Μυτιλήνης κατά της κοινής υπουργικής απόφασης 549/14.9.2020 (Β΄ 3926/14.9.2020), με την οποία, μετά την ολοσχερή καταστροφή του ΚΥΤ στη Μόρια, χορηγήθηκε, κατ’ εφαρμογή του ν. 4375/2016, άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για την εγκατάσταση νέας δομής προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών στην περιοχή “Καρά Τεπέ” της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το έτος 2020 στη Βουλή

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, η Αναπληρώτρια Συνήγορος, κα Βασιλική Μπώλου και ο Βοηθός Συνήγορος, κ. Ευθύμιος Τσίγκας, παρουσίασαν χθες 23 Ιουνίου του 2022 την Ετήσια Έκθεση για το έτος 2020 της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τέλος στους συμψηφισμούς μη ληξιπρόθεσμων οφειλών με επιστροφές ποσών από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου

Δελτίο Τύπου

Με στόχο τον διαρκή εξορθολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επανακαθορίζει τις εξαιρέσεις από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου, με μη ληξιπρόθεσμα χρέη. 

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020