Άρειος Πάγος: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του έως τις 5 Απριλίου

Σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-3-2021 ,ΦΕΚ β’ 1194/27-3-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00, αναστέλλεται η λειτουργία των Πολιτικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου, εξαιρουμένης της χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών^ οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση των αντιδίκων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης. Αναστέλλεται η λειτουργία των Ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου. Εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του-χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021, καθώς και υποθέσεις που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-8-2021. Επίσης θα εκδικάζονται όσες υποθέσεις κριθούν από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επείγουσες.

Η κατάθεση στο τμήμα Πολιτικού και Αρχείου του Αρείου Πάγου αιτήσεων αναιρέσεων για προσδιορισμό, κλήσεων, αιτήσεων αναψηλάφησης, αιτήσεων προτίμησης, προτάσεων, παραιτήσεων από δικόγραφα και γενικά εγγράφων για το δικαστήριο θα γίνεται κανονικά, υπό την προϋπόθεση ότι στο χώρο έξω από το αρμόδιο γραφείο 211 του Αρείου Πάγου θα βρίσκονται μόνο δέκα (10) άτομα κάθε φορά, τηρουμένης αυστηρά της απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ τους και υποχρεωτικά με τη χρήση μάσκας. Η χρήση μάσκας, η τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου και η θερμομέτρηση στην είσοδο του Αρείου Πάγου είναι υποχρεωτική για όλους τους εισερχομένους στο κτίριο και προαιρετική η συμμετοχή στην εξέταση με rapid-test, όταν είναι διαθέσιμο προς τούτο κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4786/2021 ΦΕΚ Α’43 : Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης στα Πολιτικά Τμήματα του Αρείου Πάγου δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15.10.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845/22.10.2020 κοινών αποφάσεων των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β’ 4568, Β’ 4682) και των υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 4829, Β’ 4831), με τις οποίες ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου του κάθε αρμόδιου Τμήματος του Αρείου Πάγου, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.


Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 416/11-2-2021 ανακοίνωσή μας. Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό Cocid-19, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου, όπως αυτή ορίζεται και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2876/9-11-2020 ανακοίνωσή μας, που έχει τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Α.Π. και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.areiospagos.gr

Πηγή: areiospagos.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020