Άρειος Πάγος: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του έως τη 1η Μαρτίου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.9147/10-2-2021 ( ΦΕΚ 534 τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναστέλλονται για το διάστημα από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06.00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00.

α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης αναστέλλονται όλες οι δίκες ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και των πολιτικών τμημάτων, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να δικαστούν στο χρονικό διάστημα από 15-2-2021 έως και 26-2-2021.

Στα ποινικά τμήματα του Αρείου Πάγου θα δικάζονται μόνο οι υποθέσεις, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-8-2021. Επίσης θα δικάζονται υποθέσεις εκδόσεων και όσες υποθέσεις εκ της φύσεως τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

β) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης αναστέλλονται οι καταθέσεις, στο Τμήμα Πολιτικού και Αρχείου του Αρείου Πάγου, αιτήσεων αναίρεσης για προσδιορισμό και κλήσεων έως την 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00, πλην των αιτήσεων για τη χορήγηση ή ανάκληση προσωρινής διαταγής. Αναστέλλεται η κατάθεση αιτήσεων προτίμησης, προτάσεων, πλην των προτάσεων επί απαραδέκτου της αναίρεσης, η κατάθεση δηλώσεων για παράσταση στο δικαστήριο, η παραλαβή αντιγράφων αποφάσεων, η παραλαβή σχετικών, η κατάθεση παραιτήσεων από το δικόγραφο, η κατάθεση αναψηλαφήσεων και η κατάθεση γενικά εγγράφων για το δικαστήριο.

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών .
Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, αναστέλλεται η συζήτηση των αιτήσεων αναστολών, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν στο χρονικό διάστημα από 15-2-2021 έως και 26-2- 2021.
Εξαιρείται της αναστολή ς η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας , ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η κατάθεση αναφορών στο τμήμα Επιθεώρησης , Πειθαρχικού και Νομολογίας του Αρείου Πάγου και στη γραμματεία της Προέδρου του Αρείου Πάγου.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η χορήγηση απογράφων και αντιγράφων των αποφάσεων .

Σύμφωνα με το άρθρο 1 αριθ. 5δ της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-2-2021 (ΦΕΚ 534 τ. Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 6 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 τ. Α’/ 1 1-3-2020), η γραμματεία του Αρείου Πάγου, σε όλα τα τμήματα και τα γραφεία, θα λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό.

Η λειτουργία του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου θα γίνεται με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID -19, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2876/9.11.2020 ανακοίνωσή μας, η οποία έχει αναρτηθεί στην είσοδο του κτιρίου και στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (www.areiospagos.gr). 

Πηγή: areiospagos.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020