Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ έως και 14-5-2021.

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 159/2021  για την εφαρμογή μέτρων  λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του,  έως και 14-5-2021.

Θέμα: Μέτρα περιορισμού της διασποράς του COVID-19. Λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων αυτού, έως και την 14 η Μαΐου 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 8 παρ. 1 περ. α) και δ) του ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α’ 324).

2.Τις ΠΝΠ, με ημερομηνίες 25-02-2020, 11-03-2020 και 14-03-2020 (Α΄42, Α΄55, Α΄64), οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΠΝΠ, με ημερομηνία 20-03-2020 (Α’68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83) και την ΠΝΠ, με ημερομηνία 1-05-2020 (Α’90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 104).

3.Την απόφαση, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07-05-2021 (Β’1872) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 2 Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρατείας καθώς και του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 πμ έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 πμ.

4.Την ανάγκη έκδοσης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 της ΠΝΠ, με ημερομηνία 11-03-2020 (Α’ 55), που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020(Α’ 76), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, έως και τις 14 Μαΐου 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Λειτουργία της ΚΥ του ΝΣΚ έως και την 14 η Μαΐου 2021 

1. Κατά το διάστημα από 10-05-2021 έως και 14-05-2021, οι εργασίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (εφεξής ΚΥ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα διεξάγονται με εκ περιτροπής παρουσία και με εργασία από απόσταση του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν. Ο αριθμός των εργαζομένων με φυσική παρουσία και η κατανομή του σε κάθε μονάδα της ΚΥ, θα προσδιοριστεί από τους προϊστάμενους των Διευθύνσεων και των Σχηματισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση με τους Νομικούς Συμβούλους της ΚΥ, σε ποσοστό 10% μεγαλύτερο από αυτό που ισχύει μέχρι την έκδοση της παρούσας, με βάση και τις εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν λάβει άδεια ειδικού σκοπού ή ειδική άδεια απουσίας ομάδας αυξημένου κινδύνου ή αναρρωτική άδεια, θα είναι δε, ο απόλυτα αναγκαίος που θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της ΚΥ. Κατά το παραπάνω διάστημα:

Α) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΝΣΚ και ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, θα παρέχουν εργασία μόνο με φυσική παρουσία.

Β) Το διοικητικό προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες του από απόσταση, οφείλει να είναι διαθέσιμο σε (κινητό ή/και σταθερό) τηλέφωνο, να ελέγχει καθημερινά το υπηρεσιακό (ή προσωπικό) του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά από απόσταση τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του ή και άλλες εργασίες τις οποίες του αναθέτουν γραπτά ή προφορικά οι προϊστάμενοί του, εντός του χρονοδιαγράμματος ή της προθεσμίας που υποδεικνύεται από αυτούς, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Γ) Όσες εργασίες μπορούν να προωθηθούν και να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά από απόσταση θα διεκπεραιώνονται καταρχάς από το αρμόδιο προς τούτο διοικητικό προσωπικό της ΚΥ του ΝΣΚ και μόνο σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ή που θα δοθεί τέτοια εντολή από τον προϊστάμενο, από το προσωπικό που εργάζεται με φυσική παρουσία. Δ)Η χρήση του ΟΠΣ θα γίνεται και από απόσταση, με τους όρους και τα δικαιώματα που έχουν οι υπάλληλοι και σήμερα. Τυχόν αλλαγές ή επέκταση δικαιωμάτων θα γίνονται μόνο μετά από συνεννόηση μεταξύ του προϊστάμενου της μονάδας με τους Νομικούς Συμβούλους της ΚΥ.

2.Το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ που υπηρετεί στην ΚΥ θα εργάζεται κανονικά, με φυσική παρουσία. Από απόσταση θα εργάζεται μόνο εάν δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αποστάσεις ασφαλείας σε γραφεία με περισσότερα άτομα, μετά από συνεννόηση με τους Νομικούς Συμβούλους της ΚΥ ή τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

3.Στο ίδιο παραπάνω διάστημα, η εξυπηρέτηση του κοινού, με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- συνεννόησης, με το αρμόδιο κύριο ή διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στην ΚΥ του ΝΣΚ και μόνο για υποθέσεις που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από απόσταση. Η επίδοση προς το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσεων, δικογράφων κλπ., θα γίνεται καθημερινά από 10:00’- 4 14:30’ στο ισόγειο της ΚΥ του ΝΣΚ, με τον τρόπο και τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ.

Άρθρο 2

Λειτουργία λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ 

1.Κατά το διάστημα από 10-05-2021 έως 14-05-2021, η λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ στην Αττική και στην περιφέρεια, θα γίνεται με εκ περιτροπής, αυξημένη φυσική παρουσία και με εργασία από απόσταση, τόσο του κύριου, όσο και του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές. Ο αριθμός των εργαζομένων με φυσική παρουσία στα ΓΝΣ, στα Ειδικά και στα Δικαστικά Γραφεία, προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου: α) από τις υπηρεσιακές ανάγκες, β) από τον αριθμό του προσωπικού του Γραφείου και γ) από τη χωροταξική κατανομή των γραφείων στη συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα.

2. Εξαιτίας των αλλαγών από 10-05-2021 στη λειτουργία των δικαστηρίων, αλλά και της εξαίρεσης από την αναστολή εκδίκασης πλήθους υποθέσεων απαιτείται (λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αδειών που προβλέπονται για τους διοικητικούς υπαλλήλους και των παραμέτρων α-γ της προηγουμένης παραγράφου), η παρουσία του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ στα Γραφεία που υπηρετεί, να είναι αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των Γραφείων και να μην τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δημοσίου και των φορέων που το ΝΣΚ εκπροσωπεί.

3.Προκειμένου να μη διαταραχθεί η επικοινωνία των Γραφείων μας με τα Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια και ΝΠΔΔ, τη νομική υπηρεσία των οποίων διεξάγουν, οι Προϊστάμενοι όλων των Γραφείων οφείλουν να ενημερώσουν γραπτά τα Γραφεία Υπουργών/ Διοικητών/ Προέδρων/ Πρυτάνεων -με κοινοποίηση του εγγράφου ηλεκτρονικά στο Γραφείο Προέδρου ΝΣΚ- για τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Γραφείων στα οποία προΐστανται. Επιπλέον, οφείλουν να επισημαίνουν, ότι ανεξάρτητα από τη φυσική ή μη παρουσία τους στο Γραφείο, τόσο οι ίδιοι, όσο και οι λοιποί υπηρετούντες σε αυτό θα βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιών για τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα σταθερά και κινητά τηλέφωνα που θα δηλώσουν. 5

Άρθρο 3

Τήρηση κανόνων προστασίας της υγείας

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του κύριου και διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του, πραγματοποιείται με την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων προστασίας της υγείας που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως: Της υποχρεωτικής διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) σε εβδομαδιαία βάση, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, της απόστασης μεταξύ των εργαζομένων, τουλάχιστον 1,5 μέτρου, αλλά και των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Στις συναντήσεις εργασίας, επιτρέπεται η συμμετοχή έως και επτά (7) ατόμων, με χρήση μάσκας και τηρούμενης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Επιπλέον, στα ΓΝΣ και στα Ειδικά Γραφεία, θα εφαρμόζονται και τυχόν ειδικοί κανόνες υγιεινής που ισχύουν στα υπουργεία, ΝΠΔΔ και Αρχές στα οποία αυτά στεγάζονται.

Άρθρο 4

Ειδικές Ρυθμίσεις

Κατά το παραπάνω διάστημα, οι Λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν να προετοιμάζουν και να συζητούν τις υποθέσεις που εξαιρούνται από την αναστολή εκδίκασης και αναφέρονται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07-05-2021 (Β’1872). Επιπλέον, οφείλουν, είτε να ασκούν τα ενδεικνυόμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα στις υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στην αναστολή νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών καθώς και στην προθεσμία παραγραφής, είτε να κλείνουν τις υποθέσεις αυτές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τέλος, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τυχόν εκκρεμότητες, να προετοιμάζουν και να καταθέτουν δικόγραφα και να εκκαθαρίζουν το αρχείο τους.

Άρθρο 5

Λειτουργία συλλογικών Οργάνων ΝΣΚ

1. Λειτουργία Τμημάτων, Ολομελειών, υπηρεσιακών και πειθαρχικών Συμβουλίων.

Έως και την 14η -05-2021, τα Τμήματα, οι Ολομέλειες καθώς και τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του ΝΣΚ, συνεδριάζουν από απόσταση, μετά από απόφαση του Προέδρου τους. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα, κατεπείγοντα ερωτήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με 6 ατομική γνωμοδότηση, μετά από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του Γραφείου και του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο ανήκει το ΓΝΣ που υπηρετεί αυτός που γνωμοδοτεί. Οι Προσκλήσεις, οι Πράξεις, οι Εισηγήσεις, οι Γνωμοδοτήσεις και τα Πρακτικά, μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά.

2. Λειτουργία Τριμελών Επιτροπών.

Στο ίδιο παραπάνω διάστημα, οι Τριμελείς Επιτροπές θα λειτουργούν με τον τρόπο που ο προϊστάμενος του εκάστοτε Γραφείου θεωρεί ασφαλέστερο για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Οι Εισηγήσεις, τα Πρακτικά και οι Πράξεις, μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά. Η παρούσα απόφαση, να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr).


Πηγή: nsk.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020