ΑΠΔΠΧ: Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφασίστηκε η παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος αυτής για το χρονικό διάστημα από 05.04.2021 έως 07.05.2021. Δυνάμει της αυτής αποφάσεως, οι εν λόγω συνεδριάσεις θα διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9 και 17 του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 137).
2. Τα άρθρα 2 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Απόφαση της Αρχής 209/2000 – ΦΕΚ Β΄336), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε τελικώς με την απόφαση της Αρχής Γ/ΕΞ/2619/2020 (ΦΕΚ Β` 1554).
3. Το άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 – ΦΕΚ Α’ 45 – όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 3742/2004 – ΦΕΚ Α’ 102).
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 «Συνεδρίαση συλλογικών διοικητικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» (ΦΕΚ Β’ 539), όπως αντικαταστάθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 429/12.3.2020 (ΦΕΚ Β’ 850).
5. Την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76).
6. Την ανάγκη προσαρμογής της λειτουργίας της Αρχής στα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και το γεγονός ότι η ανάγκη αυτή δεν έχει εκλείψει
7. Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/6693/02.10.2020 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής για αναστολή των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής.
8. Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/8139/26.11.2020 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής για παράσταση της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής.
9. Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/416/18.01.2021 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής για παράσταση της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής.
10. Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/710/25.02.2021 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής για παράσταση της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής.


Αποφασίζει
Την παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής από Δευτέρα, 05.04.2021 έως και την Παρασκευή, 07.05.2021. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω αναστολής οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, όπως ισχύει.

Πηγή: dpa.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020