Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις έως τις 31.8

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για το χρονικό
διάστηµα από 1ης.6.2021 έως 31.8.2021, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων

Η παράταση αυτή προβλέπεται στο άρθρο 27  του σχεδίου νόμου «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 

Πηγή: hellenicparliament.gr

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020