Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη α) την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020, ΦΕΚ Β 4829 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, ότι από 3-11-2020 ισχύουν τα εξής:

1) Τα πινάκια και εκθέματα των δικασίμων κάθε ημέρας όλων των  διαδικασιών πλην της νέα τακτικής (άρθρο 237 και 238 του ΚΠολΔ) θα κατανέμονται χρονικά εντός της αυτής ημέρας από τον αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων των εγγεγραμμένων σε κάθε πινάκιο ή έκθεμα δικαστή και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα θα γνωστοποιείται καθημερινά και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα στους διαδίκους ή πληρεξούσιους δικηγόρους τους με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών των δικαστηρίων solon.gov.gr. Κατά τη συζήτηση στα ακροατήρια που εκδικάζουν υποθέσεις θα προτάσσονται οι υποθέσεις του πινακίου ή εκθέματος για τις οποίες οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους με κοινή ανέκκλητη δήλωση έχουν διατυπώσει αίτημα αναβολής χωρίς παράστασή τους στο ακροατήριο, το οποίο (αίτημα)
έχουν υποβάλει στην οικεία γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ. της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, καθώς και αυτές για τις οποίες όλοι οι διάδικοι έχουν δηλώσει στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου ότι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων τους μάρτυρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.
2) Για την κατάθεση αιτήσεων εκδόσεως διαταγών πληρωμής ή αποδόσεως μισθίου έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος μπορεί να καταθέτει μέχρι δέκα (10) σχετικές αιτήσεις. Η κατάθεση θα πραγματοποιείται βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου του οικείου δικηγορικού συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, από ώρα 8.30 έως και 13.00, καθημερινά, ως εξής:

Κάθε Δευτέρα θα γίνεται δεκτή κατάθεση αιτήσεων από πληρεξούσιους δικηγόρους των οποίων ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς μηδέν (0) και ένα (1).
Κάθε Τρίτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους
αριθμούς δύο (2) και τρία (3).
Κάθε Τετάρτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους
αριθμούς τέσσερα (4) και πέντε (5).
Κάθε Πέμπτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους
αριθμούς έξι (6) και επτά (7).
Κάθε Παρασκευή με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο
τους αριθμούς οκτώ (8) και εννέα (9) και θα συνεχίζεται κατά τον ίδιο
ως άνω τρόπο.

Η λήψη απογράφων διαταγών πληρωμής θα πραγματοποιείται βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου του οικείου Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Η προσέλευσή τους θα γίνεται καθημερινά με βάση τους αριθμούς μητρώου που αναφέρονται παραπάνω.

3) Από 3-11-2020, η κατάθεση αγωγών τακτικής διαδικασίας και ειδικών διαδικασιών, καθώς και δικογράφων ενδίκων μέσων, θα πραγματοποιείται από πληρεξούσιους δικηγόρους, έκαστος των οποίων θα δύναται να καταθέσει μέχρι δύο (2) δικόγραφα, βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου τους, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, καθημερινά, από ώρα 8.30 έως 13.00, ως εξής :
Κάθε Δευτέρα θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων από πληρεξουσίους δικηγόρους των οποίων ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς μηδέν (0) και ένα (1).
Κάθε Τρίτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς δύο (2) και τρία (3).
Κάθε Τετάρτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς τέσσερα (4) και πέντε (5).
Κάθε Πέμπτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς έξι (6) και επτά (7).
Κάθε Παρασκευή με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς οκτώ (8) και εννέα (9).


4) Όσον αφορά την κατάθεση προτάσεων και προσθήκηςαντίκρουσης της νέας τακτικής διαδικασίας για την αποφυγή συνωστισμού η προσέλευση των πληρεξούσιων δικηγόρων προτείνεται να γίνεται κατά προτεραιότητα με βάση τον χρόνο που συμπληρώνεται η οικεία προθεσμία.

5) Οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας θα προσδιορίζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος βρίσκεται καθημερινά στο γραφείο 81 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από 8.30 μέχρι 13.00, καθημερινά, όπου και ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα παραδίδει τον σχετικό φάκελο πλήρη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα σχετικό αποδεικτικό παράδοσης του φακέλου.
Η προσέλευση των πληρεξουσίων δικηγόρων και η κατάθεση δικογράφων εκουσίας δικαιοδοσίας ανά ημέρα θα γίνεται με τον ίδιο ως άνω περιγραφόμενο στην παρούσα πράξη μας για τις λοιπές διαδικασίες τρόπο, ήτοι με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος.
Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων θα γίνεται από το γραφείο της γραμματείας της εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου την 3η εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του φακέλου. Έκαστος προσερχόμενος για κατάθεση δεν θα μπορεί να παραδώσει πέραν των δύο φακέλων κατά την προσέλευσή του, τόσο για αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας όσο και για αιτήσεις που αφορούν κληρονομητήρια και σωματεία.
6) Όσον αφορά την έκδοση και παραλαβή πιστοποιητικών, θα εξακολουθήσουν να χορηγούνται χωρίς φυσική παρουσία, μόνον ηλεκτρονικά, τα πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου, τα οποία εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr. Τα υπόλοιπα πιστοποιητικά, για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα να χορηγούνται ηλεκτρονικά, αυτά θα χορηγούνται με φυσική παρουσία από τα αρμόδια τμήματα.


7) Όσον αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις προτείνεται ο χρονοκαταμερισμός τους σε όλη τη διάρκεια της κάθε ώρας (10.10,10.15 κ.λ.π.) για την αποφυγή συγχρωτισμού.


Το ως άνω Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μερίμνησε, επίσης, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων των δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα : α) την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου, β) για τη διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου, γ) την τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, δ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστού.
Τέλος, για την εξυπηρέτηση των πληρεξουσίων δικηγόρων και του κοινού εξακολουθούν να βρίσκονται εντός όλων των χώρων του Ειρηνοδικείου πέντε (5) ιδιωτικοί φύλακες, οι οποίοι και θα μεριμνούν για την τήρηση των αποστάσεων και την εν γένει κίνηση των εισερχομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Πηγή: solon.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020