Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 18 έως 15 Ιανουαρίου

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, ΑΑ 4 , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/16-1-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 89 Β/16-1-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφάσισε ότι για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 18-1-2021 και ώρα 06.00 έως και Δευτέρα 25-1-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής:

1) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015 [νέα τακτική].

2) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων, με τις εξαιρέσεις, που αναφέρονται παρακάτω. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Συναινετικά αιτήματα αναβολής θα υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020 με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται.

3) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς και οι δίκες επί υποθέσεων ειδικών νόμων, που εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, [υποθέσεις του νόμου 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 4745/2020] χωρίς την εξέταση μαρτύρων, στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης ένορκης βεβαίωσης, με τις εξαιρέσεις, που αναφέρονται παρακάτω με αριθμούς 4 και 5. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Συναινετικά αιτήματα αναβολής θα υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020 με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται.

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αντίστοιχων τμημάτων της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών είναι:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΩΝ: edres@eirinodikeioathinon.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ: eirinodikeio.ath.ekousia@5348.syzefxis.gov.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: asfalistika@eirinodikeioathinon.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν.3869/2010: eirinodikeio.ath.ro3869-10@5348.syzefxis.gov.gr

4) Αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακρατήριο.

5) Στη διαδικασία της κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας [άρθρο 803 παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

Στις υπ’αριθμούς 4 και 5 υποθέσεις προς αποφυγή συνωστισμού θα γίνεται, χρονοκατανομή, η οποία θα γνωστοποιείται την προηγούμενη της δικασίμου σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.2 ν.4764/2020.
 

6) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας. [άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ].

7) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4764/2020.

8) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών διαταγών, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων του νόμου 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Προσδιορισμού Ασφαλιστικών Μέτρων και Συζήτησης Προσωρινών Διαταγών, και του Ειρηνοδίκη Συζήτησης Προσωρινών Διαταγών Υπερχρεωμένων, οι οποίοι ορίζουν τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

9] Στις διαδικασίες, που είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου θα τηρείται αποκλειστικά ο τρόπος αυτός κατάθεσης. Στις διαδικασίες, που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση για το χρονικό διάστημα από 18-1-2021 μέχρι 25-1-2021 η κατάθεση δικογράφων θα πραγματοποιείται κάθε μέρα από πληρεξούσιους δικηγόρους, κάθε ένας από τους οποίους θα μπορεί να καταθέσει μέχρι δύο [2] δικόγραφα βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου του από ώρα 09.00 έως 13.00 ως εξής:

Κάθε Δευτέρα θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων από πληρεξουσίους δικηγόρους των οποίων ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς μηδέν (0) και ένα (1).

Κάθε Τρίτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς δύο (2) και τρία (3).

Κάθε Τετάρτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς τέσσερα (4) και πέντε (5).

Κάθε Πέμπτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς έξι (6) και επτά (7).

Κάθε Παρασκευή με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς οκτώ (8) και εννέα (9).

10) Οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας θα προσδιορίζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος βρίσκεται στο γραφείο 81 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από 09.00 έως 13.00, καθημερινά, όπου και ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα παραδίδει τον σχετικό φάκελο πλήρη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα σχετικό αποδεικτικό παράδοσης του φακέλου.

Η προσέλευση των πληρεξουσίων δικηγόρων και η κατάθεση δικογράφων εκουσίας δικαιοδοσίας ανά ημέρα θα γίνεται με τον ίδιο ως άνω περιγραφόμενο στην παρούσα πράξη μας για τις λοιπές διαδικασίες τρόπο, ήτοι με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος.

Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων θα γίνεται από το γραφείο της γραμματείας της εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου την 3η εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του φακέλου.

Έκαστος προσερχόμενος για κατάθεση δεν θα μπορεί να παραδώσει πέραν των δύο φακέλων κατά την προσέλευσή του, τόσο για αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας όσο και για αιτήσεις που αφορούν κληρονομητήρια και σωματεία.

11) Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου. Η κατάθεση θα πραγματοποιείται κάθε μέρα από ώρα 08.30 έως 13.00 με τον ίδιο ως άνω περιγραφόμενο στην παρούσα πράξη μας για τις λοιπές διαδικασίες τρόπο, δηλαδή με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο υπογράφων πληρεξούσιος δικηγόρος με μέγιστο αριθμό αιτήσεων τις τρεις [3] αιτήσεις ανά υπογράφοντα δικηγόρο. Η παραλαβή απογράφων και αντιγράφων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με μέγιστο αριθμό τα τρία [3] απόγραφα ή αντίγραφα ανά υπογράφοντα δικηγόρο.

12) Θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας. [ωράριο 08.30-13.00].

13) Θα πραγματοποιείται η κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης διαθήκης κυρίας [μέχρι δύο (2) διαθήκες] αυστηρά μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 210-8709811. Η κατάθεση θα γίνεται στο ισόγειο γραφείο 82.

14) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων. Επίσης θα δημοσιεύονται οι κατατεθείσες διαθήκες. Αντίγραφα των πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των αιτούντων. Θα χορηγούνται αντίγραφα [μέχρι τρία (3) αντίγραφα] των δημοσιευθεισών διαθηκών αυστηρά μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 210 8709811, από το γραφείο 64 στο ισόγειο.

15) Όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών, θα χορηγούνται μόνον όσα εκδίδονται ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr.

16) ΄Ενορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως και προτείνεται ο χρονοκαταμερισμός τους σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου [08.30-13.00] αλλά και της κάθε ώρας (10.10, 10.15 κ.λ.π.) για την όσο το δυνατόν αποφυγή συνωστισμού προς όφελος όλων .

17) Δεν θα γίνεται κατάθεση δηλώσεων τρίτου. Θα χορηγούνται αντίγραφα προγενέστερων δηλώσεων τρίτου [μέχρι πέντε (5) δηλώσεις] αυστηρά μετά από ραντεβού για τα έτη 2018, 2019, 2020 στο τηλέφωνο 210 8709707 από το γραφείο 84 Α του ισογείου. Για τα προηγούμενα έτη στο τηλέφωνο 210 8701445, Αρχείο Ειρηνοδικείου Αθηνών, 4ο υπόγειο Εφετείου.

18) Θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια αυστηρά μετά από ραντεβού στα τηλέφωνα 210 8709729 και 210 8709734. Η θεώρηση θα γίνεται στο ισόγειο, γραφείο 75.

19) Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου.

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μερίμνησε, επίσης, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα : α) την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου, β) για τη διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου, γ) την τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, δ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστού.

Τέλος, για την εξυπηρέτηση των πληρεξουσίων δικηγόρων και του κοινού εξακολουθούν να βρίσκονται εντός όλων των χώρων του Ειρηνοδικείου πέντε (5) ιδιωτικοί φύλακες, οι οποίοι και θα μεριμνούν για την τήρηση των αποστάσεων και την εν γένει κίνηση των εισερχομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19.

Πηγή: solon.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020