Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από 01/01/2021 ως 31/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 157 του ν.4764/2020 (Α-256), παρατάθηκε εκ νέου για το διάστημα από 01-01-2021 μέχρι 31-03-2021 το ειδικό δικονομικό καθεστώς που είχε αρχικά προβλεφθεί με το άρθρο 33 (Μέρος ΣΤ) της από 01-05-2020 ΠΝΠ (Α-90) για το χρονικό διάστημα από 06-05-2020 μέχρι 15-07-2020 και είχε παραταθεί αρχικά με το άρθρο 71 παρ/φοι 1β και 2 του ν. 4722/2020 (Α-177), για το διάστημα από 16-09-2020 μέχρι 31-12-2020.

 

Υπενθυμίζεται ότι με το ειδικό αυτό δικονομικό καθεστώς, έχουν διαφοροποιηθεί  κατά παρέκκλιση των πάγιων δικονομικών διατάξεων και για το παραπάνω χρονικό διάστημα (από 01-01-2021 μέχρι 31-03-2021), οι προθεσμίες και, κατά περίπτωση, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων παράστασης και κατάθεσης των εγγράφων νομιμοποίησης, υπομνημάτων (στις ακυρωτικές υποθέσεις) και γραμματίων προείσπραξης, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω διάταξη, με διάκριση για τις υποθέσεις ουσίας σε σχέση με τις ακυρωτικές υποθέσεις.

Πηγή: adjustice.gr

 

 

 

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020