Αναγκαία η διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών Νομικής Αθηνών ως προς την καταβολή των διδάκτρων τους

Αποστείλαμε σήμερα στην κα Υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως και  στον κο Πρύτανη του ΕΚΠΑ Α. Δημόπουλο Επιστολή μας με την οποία υποστηρίζουμε το αίτημα των μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Αθηνών για μείωση των διδάκτρων , την παράταση της προθεσμίας καταβολής τους και την πρόβλεψη τμηματικής καταβολής σε παραπάνω από δύο (2) δόσεις.

Ολόκληρη η Επιστολή που αποστείλαμε

Αθήνα, 19-11-2020

Προς:

Την Υπουργό Παιδείας κα Ν. Κεραμέως   &

Τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ κο Α. Δημόπουλο

 

Θέμα: Δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών Νομικής Σχολής Αθηνών – Αναγκαία η διευκόλυνση των φοιτητών

 

            Ενημερωθήκαμε προσφάτως για το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους συναδέλφους μας ασκούμενους και νέους Δικηγόρους, εγγεγραμμένους φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής Π.Μ.Σ.) της Νομικής Σχολής Αθηνών, ως προς την καταβολή των διδάκτρων τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

            Πιο συγκεκριμένα, με ομοφωνία εκατόν πενήντα και πλέον μεταπτυχιακών σπουδαστών, ενόψει της από 5ης-11-2020  ανακοίνωσης της Νομικής Σχολής, κατόπιν της ανακοίνωσης της επιβολής καθολικού lockdown, για πληρωμή της 1ης δόσης των διδάκτρων, ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 50% του συνολικά καταβλητέου ποσού,  σε προθεσμία μόλις επτά (7) ημερών, και, απευθυνόμενοι στον Πρύτανη & Νόμιμο εκπρόσωπο Ε.Κ.Π.Α, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε, την Κοσμήτορα Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, το Συνήγορο του Φοιτητή και τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής Αθηνών, αιτήθηκαν την απαλλαγή, άλλως μείωση των διδάκτρων ενώ σε απόρριψη των ως αιτημάτων, την σε κάθε περίπτωση παράταση της προθεσμίας καταβολής και την τμηματική καταβολή σε παραπάνω από δύο (2) δόσεις.

Τα ως άνω αιτήματα τεκμηρίωσαν το πρώτον στις τρέχουσες έκτακτες συνθήκες. Οι δε σπουδαστές, είναι στο σύνολό τους ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι, ούτως  δυστυχώς είναι και οι πρώτοι που έχουν ήδη πληγεί οικονομικά από την αναγκαστική μείωση των δικηγορικών εργασιών. Ειδικά, ως προς τους ασκούμενους δικηγόρους δεν αναμένεται καν να μετέχουν της όποιας οικονομικής ενίσχυσης, τυχόν προβλεφθεί. Περαιτέρω, ως εκτενώς παρέθεσαν και στην επιστολή τους οι συνάδελφοί μας, σύμφωνα με τους επί μέρους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί από την Σύγκλητο χωριστά για κάθε κατεύθυνση – Τομέα Π.Μ.Σ. της Σχολής και ειδικότερα τα οριζόμενα (με την ίδια πάντα διατύπωση) στο άρθρο 12 παρ. 3 αυτών:

 “3. Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος φοίτησης, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα επιστρέφει στη φοιτητική κοινότητα με τη μορφή υποδομών, τεκμηρίωσης και δράσεων και σε καμία περίπτωση δεν θα αφορά αμοιβές του τακτικού προσωπικού..» (ενδεικτικά ΦΕΚ 5488 Τ.Β΄2018 (κανονισμός), ΦΕΚ 5705 Τ.Β΄2018 (κανονισμός) ,ΦΕΚ 5513 Τ.Β΄2018 (κανονισμός), ΦΕΚ 5573 Τ.Β΄2018 (κανονισμός) ΦΕΚ 5602 Τ.Β΄2018 (κανονισμός), ΦΕΚ 5552 Τ.Β΄2018 (κανονισμός), ΦΕΚ 5540 Τ.Β΄2018 (κανονισμός) , ΦΕΚ 5499 Τ.Β΄2018 (κανονισμός).  Η επιβολή, δηλαδή των διδάκτρων έχει κατά ρητή διατύπωση ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ούτως, επεσήμαναν, όλως ενδεικτικώς, ότι η πρόσβαση για μελέτη στη Βιβλιοθήκη της Νομικής, ήταν αρχικά και παραμένει ανέφικτη, ενώ πλέον εξυπηρετείται περιορισμένος αριθμός αιτημάτων μόνο για δανεισμό βιβλίων και υπό όρους. Ανέφικτη, είναι όμως και η πρόσβαση στην πλειοψηφία ελληνικών βάσεων νομικών δεδομένων και πληροφοριών μέσω VPN, Proxy Server κτλ. εκτός του φυσικού χώρου της Βιβλιοθήκης.

            Η ως άνω αίτηση εξετάσθηκε (αναρμοδίως) από την Γενική Συνέλευσης της Νομικής Σχολής Αθηνών και απορρίφθηκε στο σύνολο της, αναιτιολόγητα, καθώς μέχρι και σήμερα, η σχολή δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας της. Για τη, δε απόρριψη οι σπουδαστές ενημερωθήκαν τηλεφωνικώς από τη Γραμματεία της Σχολής, ούτως και επανήλθαν με την από 13ης-11-2020 Αίτηση Θεραπείας, εις μάτην. Ουδείς, από τους αρμόδιους φορείς εξέτασε τα αιτήματα των φοιτητών, τα οποία είναι απολύτως λογικά και θεμιτά.

Ως εκ τούτου, η θέση μας, επί του ζητήματος είναι ότι σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε με τεράστιο οικονομικό κόστος για όλους και δη για το κλάδο μας και δεδομένου ότι έχει ήδη προβλεφθεί η αναστολή των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και σειρά άλλων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, τα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνουν τον κλάδο μας, και δη τους ασκούμενους δικηγόρους, η Νομική Σχολή οφείλει να συμβαδίσει με τις παρούσες και απολύτως έκτακτες περιστάσεις προβλέποντας την οικονομική διευκόλυνση όλων των σπουδαστών της με την ανάλογη μείωση των διδάκτρων και την σε κάθε περίπτωση παράταση της προθεσμίας καταβολής και την πρόβλεψη τμηματικής καταβολής σε παραπάνω από δύο (2) δόσεις, λαμβάνοντας υπόψιν πρωτίστως, ότι οι σπουδαστές της θα δοκιμασθούν οικονομικά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο, καθώς οι απολαβές τους είναι ήδη στοιχειώδεις, (οι ασκούμενοι δικηγόροι λαμβάνουν στην καλύτερη των περιπτώσεων μέσο όρο 500,00 ευρώ μηνιαίως) και δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης της κυβέρνησης, ενώ όπως δυστυχώς συνέβη και κατά την προηγούμενη επιβολή lockdown, πολλοί θα υποστούν περαιτέρω μείωση της αμοιβής τους, κάποιοι δεν θα πληρωθούν καθόλου και κάποιοι ακόμα θα χάσουν τη δουλειά τους). Επίσης, η πρόβλεψη των ως άνω μέτρων κρίνεται ανάλογη και άρα επιβεβλημένη ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, για τον πρόσθετο λόγο ότι οι φοιτητές αδυνατούν να κάνουν χρήση όλων των ωφελειών, για την παροχή των οποίων έχουν θεσμοθετηθεί τα εν λόγω τέλη φοίτησης, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα έχουν τις ίδιες παροχές και ωφέλειες με τους σπουδαστές στα αντίστοιχα Προγράμματα άλλων ετών. Τέλος, επισημαίνεται ότι και για λόγους ίσης μεταχείρισης, ενόψει του ότι τόσο το δημόσιο εν γένει Δημόσιο όσο και πολλά Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και Α.Ε.Ι. (βλ. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Ε.Α.Π. κ.α.) έχουν ήδη προχωρήσει στην θέσπιση οικονομικής φύσεως ελαφρύνσεων για τους υπόχρεους.

            Συνάγεται, ούτως ευθέως ότι το αίτημα των συναδέλφων μας, είναι απολύτως λογικό, νόμιμο και ορθώς τεκμηριωμένο, δικαιολογείται δε απολύτως από τις εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες που υφιστάμεθα ενώ συνολικά το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και Α.Ε.Ι. έχουν ήδη προβεί στη λήψη μέτρων για την στήριξη των υπόχρεων.

Πρέπει να καταστεί σαφές, ότι όλα τα νέα παιδιά του κλάδου μας μάχονται καθημερινά να ανταποκριθούν σε ένα από τα πιο απαιτητικά επαγγέλματα, με εξαντλητικά ωράρια και αμοιβές επουδενί ανάλογες του μόχθου που καταβάλουν ενώ ταυτοχρόνως καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα πολύ απαιτητικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, μην έχοντας την ευχέρεια – δυνατότητα να μην εργασθούν κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησή τους. Σήμερα δε, γνωρίζουν ότι εξαιτίας των συνθηκών, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα θα υποστούν σημαντική μείωση, των ήδη περιορισμένων απολαβών τους. Οι συνάδελφοί μας, είναι αξιέπαινοι, και δυστυχώς ξεκινούν την σταδιοδρομία τους, υπό τις αντίξοες αυτές συνθήκες. Η Νομική Σχολή, τουλάχιστον οφείλει να εναρμονισθεί με τις τρέχουσες συνθήκες και να προσαρμόσει τον τρόπο αλλά και το ύψος καταβολής των διδάκτρων λαμβάνοντας υπόψη όσα συνοπτικώς παρατέθηκαν. Η Νομική μας Σχολή οφείλει να είναι ευέλικτη και πάντα να συμβαδίζει με τις επιταγές των καιρών, όπως οφείλει ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο με τέτοιου βεληνεκούς παγκόσμιες διακρίσεις και οι καιροί σήμερα είναι πιο αντίξοοι από ποτέ και οφείλουμε όλοι να τους στηρίξουμε, κυρίως δε το Πανεπιστήμιο, για το οποίο έχουν κάνει τεράστιες θυσίες και εξακολουθούν να κάνουν και θα κάνουν συνειδητά δια βίου, για χάρη της επιστήμη μας. Η οδός που έχουμε επιλέξει είναι ίσως η πιο δύσκολη. Τα προβλήματα στον κλάδο είναι τεράστια. Τουλάχιστον, η Νομική Σχολή ας σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση σας, και φρονούμε ότι θα λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη το αίτημα των μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής και συναδέλφων μας, πράττοντας τα βέλτιστα προς την ως άνω κατεύθυνση.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Σύμβουλος ΔΣΑ

Θεοδόσης Λέκκας

Δικηγόρος Αθηνών

Βασίλης Προζυμάς

α.Δικηγόρος Αθηνών

Ραφαέλα Δημοπούλου

α.Δικηγόρος Αθηνών

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020