2 θέσεις νομικών στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη των αναγκών του δύο θέσεων κλάδου ΠΕ Νομικών για το Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και μίας θέσης κλάδου ΔΕ Γραμματέων Δακτυλογράφων για το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:


Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)  προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη των αναγκών του:
Α) Δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Νομικών για το Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού

Β) Μίας (1) θέσης κλάδου ΔΕ Γραμματέων Δακτυλογράφων για το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
Οι υποψήφιοι για τη θέση των Νομικών θα καλύψουν δύο από τις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 2α και το άρθρο 12 παρ. 1 περ. γ’ του π.δ. 311/1994.
Ο υποψήφιος για τη θέση του Γραμματέα-Δακτυλογράφου θα καλύψει μία από τις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 2γ και άρθρο 12 παρ. 1 περ. η’ του π.δ. 311/1994.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 14/12/2020 αίτηση ηλεκτρονικά στο email: protocol@opi.gr με θέμα «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση ΠΕ Νομικών ή ΔΕ Γραμματέων Δακτυλογράφων», υποβάλλοντας βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία θα προσκομίσουν πριν την πρόσληψή τους, σε περίπτωση που επιλεγούν). Σε απάντηση της υποβληθείσας αίτησης θα λαμβάνεται επιβεβαίωση με τον αριθμό πρωτοκόλλου ΟΠΙ.

Α. Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.Να είναι Έλληνες πολίτες.
2.Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και  να μην τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τον χρόνο πρόσληψης.
3. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39).


Β. Οι υποψήφιοι για τη θέση των Νομικών πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
– Πτυχίο Νομικού τμήματος Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου
– Μεταπτυχιακό τίτλο στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
– Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον των γλωσσών γαλλικής ή γερμανικής
– Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ: Microsoft, Word, PowerPoint
– Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, συγγραφικές ικανότητες, επαγγελματική ευσυνειδησία, παραγωγικότητα, ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία (ομαδικό πνεύμα)
Γ. Οι υποψήφιοι για τη θέση του γραμματέα/δακτυλογράφου πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
– Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδου Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του τμήματος Υπαλλήλων Διοίκησης ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής
– Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα, γ) υπηρεσίες διαδικτύου, και δ) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
– Τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας
– Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματική ευσυνειδησία, παραγωγικότητα, ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία (ομαδικό πνεύμα)

Δ. Σε περίπτωση επιλογής θα πρέπει να προσκομιστούν:
i. Τίτλοι σπουδών
ii. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
iii.Λοιπά αποδεικτικά έγγραφα για τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας.
iv. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.
v. Συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με το περιεχόμενο που αναφέρεται υπό A.2.
vii. Για τους άρρενες υποψηφίους βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις τυχόν στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
Επιπλέον για τους νομικούς θα πρέπει να προσκομιστούν:
viii. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν άλλη θέση ΠΕ Νομικού. Νομικοί που κατέχουν άλλη τέτοια θέση μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εάν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι, εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την προηγουμένη.
Τονίζεται ότι η προκήρυξη αναφορικά με τις θέσεις ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ απευθύνεται σε απόφοιτους Νομικών Σχολών και όχι σε έχοντες την ιδιότητα του δικηγόρου.
Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).
Ε. Όσοι υποψήφιοι κριθούν ως κατάλληλοι για τις εν λόγω θέσεις θα κληθούν σε ατομική συνέντευξη, σε χρόνο για τον οποίο θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι/ες που θα
επιλεγούν, από Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, τη Διευθύντρια, την Προϊσταμένη του Διοικητικού – Οικονομικού Τμήματος (για την πλήρωση της θέσης κλάδου ΔΕ Γραμματέων Δακτυλογράφων) και την Προϊσταμένη του Νομικού Τμήματος (για την πλήρωση των δύο θέσεων κλάδου ΠΕ Νομικών) του ΟΠΙ και το μέλος του ΔΣ κα Κλεοπάτρα Κούτρα. (Οι συνεντεύξεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας πανδημίας COVID19).
Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση και η επαγγελματική πείρα στο αντικείμενο της απασχόλησης, καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.
Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης θα ληφθεί υπόψη η τυχόν κατοχή διδακτορικού τίτλου ή δημοσιεύσεις, μόνο εφόσον αφορούν στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους. Η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 εδ. γ του π.δ. 311/1994 και τον ν. 4354/2015.

Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.
Ο ΟΠΙ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να μην προβεί σε τελική πλήρωση (όλων) των θέσεων.

Πηγή: opi.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020