2 Θέσεις νομικών στο Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών εξέδωσε προκήρυξη για την πλήρωση δύο ( 2) οργανικών θέσεων δικηγόρων Παρ’ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες,
2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013).
3. Να είναι Δικηγόροι παρ΄Αρείω Πάγω μέλη ενός Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, κατά προτίμηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου.
4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής σχολής της χώρας ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου, σε συναφές αντικείμενο με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. (ενδεικτικά εταιρικό και εμπορικό δίκαιο), ως και αντίστοιχη εμπειρία κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο δύο (2) τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
5. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου 4, να έχουν αντίστοιχη εμπειρία κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών τους και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο της απασχόλησής τους, κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 50/2001.
6. Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους με οποιαδήποτε μορφή θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
7. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ A 39), όπως ισχύει.
8. Άριστη ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση, Γερμανικής, Γαλλικής Ιταλικής ή της Ισπανικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί, λόγω της διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ. με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασύνδεσης Εμπορικών Μητρώων της Ε.Ε. (Business Registers Interconnection System – BRIS).
9. Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
10. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.
11. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου 3528/2007.
12. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
13. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών από φορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο.
14. Τυχόν πιστοποιήσεις φορέων αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Δημόσιο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου που σχετίζονται με το αντικείμενο απασχόλησης, θα συνεκτιμηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης.
15. Η μία εκ των δύο θέσεων θα καλυφθεί κατά προτεραιότητα από υποψηφίους από πολύτεκνους, τρίτεκνους και τέκνα πολυτέκνων-τριτέκνων (παρ.6).

Ολόκληρη η προκήρυξη: εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020