11 θέσεις νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Εκδόθηκε η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την επιλογή στην ΑΕΠΠ, 11 νομικών με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων. Υποβολή αιτήσεων από 5 Νοεμβρίου 2020 έως 20 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικά απαιτούμενα προσόντα:

1. Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Επιστημονική εξειδίκευση η οποία αποδεικνύεται με:
• διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων ή
• μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή
• Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με
το περιεχόμενο της ειδικότητας των θέσεων.
3. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

Σημείωση: Τα ανωτέρω Ειδικά Απαιτούμενα Προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την πρόσληψη.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020