Ορισμός δικηγόρων σε αρχαιρεσίες σωματείων: Ανάγκη διαφάνειας παντού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8-4-2019

Πέραν του ζητήματος των παράνομων διορισμών δικηγόρων στη νομική βοήθεια, τόσο ως προς το έγγραφο με την υπόδειξη προς διορισμό στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 17 συγκεκριμένων δικηγόρων, κατά παράκαμψη κάθε έννοιας νομιμότητας, όσο και ως προς σειρά άλλων ερευνώμενων παρατυπιών, έντονες φωνές περί αδιαφάνειας αναπτύσσονται και στο ζήτημα του διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε Αρχαιρεσίες Συλλογικών Οργάνων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016) προβλέπεται η συμμετοχή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων. Ρητά αναφέρεται βεβαίως στην ως άνω διάταξη ότι ο ορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου γίνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, ήτοι από το Δ.Σ. του Συλλόγου (με όποιον τρόπο αυτό αποφασίσει), και όχι βεβαίως από το Γραφείο του Προέδρου ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

Σε εφαρμογή του νόμου, ως ΔΣΑ είχαμε αποφασίσει ότι «Ο ΔΣΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ως άνω άρθρου και για τη διευκόλυνση των συναδέλφων, δημιουργεί σχετικό κατάλογο στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι μπορούν  να εγγραφούν, υποβάλλοντας δήλωση στον Σύλλογο. Η υποβολή της δήλωσής θα γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής του portal.olomeleia.gr. Για την επιλογή των Δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων θα επακολουθεί κάθε φορά κλήρωση.». Βλ. σχετικώς την από 11-1-2017 ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ

Βεβαίως, ουδέποτε έκτοτε, σε κανένα Δ.Σ., δεν τέθηκε εν αμφιβόλω η διαδικασία της κλήρωσης, η οποία άλλωστε είναι και η μόνη που διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια. Το μόνο που συζητήθηκε σε συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. ήταν το ζήτημα των κριτηρίων, και δη ότι δικαίωμα συμμετοχής στον ως άνω κατάλογο θα έχουν καταρχήν τα μέλη μας που είναι οικονομικώς ενήμερα.

Ωστόσο, παρά τα ανωτέρω, δεχόμαστε συνεχώς διαμαρτυρίες από συναδέλφους μας ότι είτε δεν έχουν οριστεί ποτέ οι ίδιοι προς διενέργεια αρχαιρεσιών, καίτοι είναι στον κατάλογο και πληρούν τις προϋποθέσεις, είτε ότι διαπιστώνουν να ορίζονται επαναλαμβανόμενα τα ίδια πρόσωπα, είτε ότι ορίζονται επιλεκτικά σε σωματεία με μεγαλύτερη προβλεπόμενη αμοιβή συγκεκριμένα πρόσωπα.

Δυστυχώς, οι διαμαρτυρίες αυτές βρίσκουν βάσιμο έδαφος, αφής στιγμής φαίνεται ότι καταργήθηκε στην πράξη η απόφαση περί διενέργειας κλήρωσης (αν ναι, πότε, πως και με τίνος την απόφαση άραγε;), και αντ’ αυτής μαθαίνουμε ότι οι διορισμοί γίνονται με ένα τηλεφώνημα.

Τα στοιχεία, δε, που μας απέστειλε ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, σύμφωνα με τα οποία: «Με την ανάληψη των καθηκόντων μου την 1.1.2018 παρέλαβα 1.763 εγγεγραμμένους δικηγόρους στον σχετικό κατάλογο. Στην πορεία ενεγράφησαν και άλλοι δικηγόροι και σήμερα ο αριθμός τους ανέρχεται σε  2.545 δικηγόρους. Επί 1.408 αιτήσεων σωματείων – συνδικαλιστικών οργανώσεων που αιτήθηκαν διορισμό δικηγόρων, υποβληθεισών από 1.1.2018 και εντεύθεν,  διορίσθηκαν  1.037 (διαφορετικοί) δικηγόροι έως την 31.12.2018  και από 1.1.2019 έως σήμερα έχουν διορισθεί   114 (διαφορετικοί) δικηγόροι. Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω,  επί 1.408 αιτήσεων διορίσθηκαν 1.151 (διαφορετικοί) δικηγόροι από 1.1.2018 έως σήμερα.», αντί να αντικρούουν τον ισχυρισμό περί αδιαφάνειας, τον επιβεβαιώνουν, καθώς πως αλλιώς εξηγείται ότι ενώ στον κατάλογο συμμετέχουν 2.545 δικηγόροι, επί 1.408 αιτήσεων σωματείων, διορίστηκαν 1.151 δικηγόροι, ενώ θα έπρεπε να είχαν διοριστεί ισάριθμοι συνάδελφοι, ήτοι 1.408. Προκύπτει, δηλαδή, ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν οριστεί τουλάχιστον πάνω από μια φορά, ενώ 1.394 συνάδελφοι (2.545-1.151 = 1.394) δεν έχουν διοριστεί καθόλου.

Προκειμένου, λοιπόν, να ελεγχθεί αν και σε αυτό το ζήτημα έχουν υπάρξει παρατυπίες, αιτούμαστε όπως μας χορηγηθούν άμεσα όλα τα στοιχεία ορισμών δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες σωματείων – συνδικαλιστικών οργανώσεων από 1.1.2018 μέχρι και σήμερα, και συγκεκριμένα όλα τα ονόματα που έχουν οριστεί και σε ποια σωματεία ορίστηκαν. Αυτονοήτως, τα στοιχεία αυτά είναι προς αξιολόγηση μόνο στα πλαίσια του Δ.Σ. μας.

Επομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί από όλους μας το κύρος και η λειτουργία του ΔΣΑ, ο οποίος ανήκει σε όλα τα μέλη του και όχι σε ορισμένους μόνο, προτείνουμε:

α) να τηρείται απαρέγκλιτα και με διαφανείς διαδικασίες η απόφαση περί κλήρωσης

β) ο κατάλογος με όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία αρχαιρεσιών να είναι δημοσιευμένος στο dsanet.gr, σε ειδική ενότητα, όπου θα αναρτάται κάθε φορά και η αίτηση από το εκάστοτε ενδιαφερόμενο σωματείο καθώς και το αποτέλεσμα της κλήρωσης, ώστε αφενός και τα μέλη μας να μπορούν να ελέγχουν ότι πράγματι διασφαλίζεται η διαφάνεια και αφετέρου να υφίσταται άμεση ενημέρωση τους.

γ) όπως και στο παρελθόν έχουμε προτείνει, αλλά δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία στον Σύλλογο, να δημιουργηθεί ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον ΔΣΑ, για όλες τις διαδικασίες και για όλα τα οικονομικά στοιχεία.

Τέλος, προκειμένου να στηριχθούν εμπράκτως και οι νέοι συνάδελφοι, προτείνουμε να ζητηθεί η τροποποίηση του άρθρου 52 παρ.1 του Ν. 4446/2016, ώστε να καταργηθεί το όριο της επαγγελματικής εμπειρίας των τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον. Παράλληλα, δε,  να προβλεφτεί εξ ημών ποσόστωση υπέρ των νέων δικηγόρων. Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι κάθε νέος συνάδελφος μπορεί να διενεργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αρχαιρεσίες σε κάθε είδους σωματείο ή συνδικαλιστικό όργανο και δεν απαιτείται ασφαλώς εμπειρία «τουλάχιστον 4 ετών».

Είναι ανάγκη ο Σύλλογος μας, με σεβασμό στην ιστορία και, πρωτίστως, στα μέλη του, να λειτουργεί με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και να μην επιτρέπεται η ανάπτυξη φαινόμενων που να δικαιολογούν την άποψη περί «δημιουργίας συστήματος ημετέρων» στον μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020