Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή δικηγόρων στη μεταβίβαση ακινήτων και στη σύσταση εταιρειών

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Με το από 10-02-2020 αίτημά μας, το οποίο κατατέθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρα και στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Δ. Κράνη, κοινοποιούμενο στον Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη, αιτούμαστε τη λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση:

– της υποχρεωτικής συμμετοχής του Δικηγόρου στα συμβόλαια μεταβίβασης, με την ταυτόχρονη χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου της νομικής κατάστασης του ακινήτου, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη μεταβίβαση ακινήτων,

– της υποχρεωτικής συμμετοχής του Δικηγόρου κατά την ίδρυση Εταιρειών, με συνυπογραφή του Καταστατικού υποχρεωτικά από Δικηγόρο προς διασφάλιση της νομιμότητας.

Τα ως άνω μέτρα είναι απαραίτητα ώστε να αποκατασταθεί, εν μέρει έστω, ο ρόλος του Δικηγόρου, ο οποίος τα τελευταία έτη αντιμετωπίστηκε «ταξικά» και απομονώθηκε, χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε κενό ασφάλειας δικαίου τόσο στη μεταβίβαση ακινήτων όσο και στην ίδρυση εταιρειών. Και στα ως άνω δύο πεδία η απουσία του Δικηγόρου έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην πράξη.

Το αίτημα μας αυτό δεν είναι «συντεχνιακής» φύσεως, αλλά καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς. Άλλωστε, η αποδοχή τους θα ενισχύσει και τα «δημόσια έσοδα», καθώς όλες οι αμοιβές του Δικηγόρου επιβαρύνονται με φόρους και εισφορές. Πρωτίστως, όμως, ο Δικηγόρος ως άμισθος δημόσιος λειτουργός οφείλει και μπορεί να διασφαλίζει τη νομιμότητα, και να ενεργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Επισυνάπτεται το υποβληθέν αίτημα, όπου αναλυτικώς παρατίθενται οι απόψεις μας.

Πρόταση προς Υπ.Δικαιοσύνης για Δικηγόρους_10-2-2020

Δημήτρης Αναστασόπουλος

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020